Publicatie Belastingplan 2019 en sportvrijstelling

In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet de wijziging van de Nederlandse sportvrijstelling opgenomen. In de memorie van toelichting op het belastingplan 2019 is hierover in subhoofdstuk 7.2 Verruimen Nederlandse Sportvrijstelling onder andere te lezen:

“De Nederlandse sportvrijstelling wordt gewijzigd. De voorgestelde wijziging vloeit voort uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU).24 Uit de jurisprudentie is gebleken dat de Nederlandse sportvrijstelling niet in lijn is met de Europese sportvrijstelling zoals deze is neergelegd in Richtlijn 2006/112/EG (hierna: de BTW-richtlijn 2006). De Nederlandse sportvrijstelling moet worden verruimd.

Naast het in lijn brengen van de Nederlandse sportvrijstelling met de Europese sportvrijstelling wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele begrippen zoals het winstbegrip, sport, lichamelijke opvoeding en diensten die nauw samenhangen nader te omschrijven. Ook wordt het begrip winst beogen meer in lijn gebracht met de BTW-richtlijn 2006.” 

Naast de memorie van toelichting is in de artikelsgewijze toelichting te lezen dat voorgesteld wordt om de bewoordingen van de wettekst van de huidige Nederlandse Sportvrijstelling aan te laten sluiten bij het doel en de strekking van sportvrijstelling zoals opgenomen in de BTW richtlijn 2006. In de wettekst van de voorgestelde Nederlandse sportvrijstelling zijn als gevolg van voorstaande de volgende begrippen verwerkt die verder worden toegelicht: diensten; instellingen; diensten die nauw samenhangen; sport en lichamelijke opvoeding; en personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen.

In de artikelsgewijze toelichting is verder te lezen dat:

 • De btw-sportvrijstelling van toepassing is als:
  • een dienst wordt verricht die nauw samenhangt met de beoefening van de sport of lichamelijke opvoeding;
  • als deze dienst wordt verricht door een instelling zonder winstoogmerk; en
  • als deze dienst wordt verricht voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen.
 • Herziening, in het belastingplan is een ruime overgangsregeling opgenomen wat maakt dat terugbetalen van btw niet aan de orde is bij:
  • nieuwe accommodaties die voor 2019 in gebruik zijn genomen;
  • nieuwe accommodaties die voor 2019 zijn gebouwd, maar in 2019 in gebruik genomen;
  • nieuwe accommodaties die geheel of gedeeltelijk in 2019 zijn gebouwd en in gebruik genomen, mits de bouw is gestart in 2018, op grond van een voor 1-1-2019 gesloten aannemingsovereenkomst.
 • Winstbegrip, voor beantwoording van de vraag wanneer een instelling een winstoogmerk heeft het Kabinet enkele bepalingen opgenomen in het wetsvoorstel, namelijk:
  • als exploitatieoverschotten worden behaald, wordt dat als het hebben van een winstoogmerk beschouwd, tenzij de overschotten worden gebruikt voor de instandhouding of verbetering van de (nauw met de sport samenhangende) diensten;
  • er wordt geen winst beoogd als geen overschot zou worden behaald zonder direct of indirect ontvangen onbelaste bijdragen (subsidies) of belaste bijdragen die hoger zijn dan de normale waarde voor de daarvoor verrichte dienst;
  • er wordt geen winst beoogd als de exploitant een sportaccommodatie huurt van een publiekrechtelijk lichaam en de huurvergoeding lager is dan de integrale kostprijs.

De toetsing van het winstoogmerk vindt plaats op het niveau van de instelling als geheel en dus niet alleen voor de diensten die nauw samenhangen met de sportbeoefening.

Meer informatie:

Meer informatie over de sportvrijstelling en bijbehorende compensatieregelingen (SPUK en subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties) leest u in ons dossier.

Reactie Vereniging Sport en Gemeenten

De grote lijn en de informatie over de aanstaande verruiming zoals we in de voorlichtingsbijeenkomsten reeds hebben gepresenteerd (onder voorbehoud) komt overeen met de uitwerking zoals nu gepresenteerd in het belastingplan 2019. Toch zijn er enkele punten die extra aandacht vragen. Binnenkort geven wij een reactie op de wijzigingen waar we wat diepere op een aantal zaken ingaan.

Geplaatst op: 20 september 2018