SPUK en subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Vanaf 1 januari 2019 zal de btw-sportvrijstelling worden verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst van € 241 miljoen voor de Rijksoverheid. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het (dus) geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het kabinet eerder al aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden, te weten de gemeenten (€ 152 miljoen in 2019) en amateursportorganisaties (€ 87 miljoen in 2019). In de Staatscourant van 20 juli is de compensatieregeling voor gemeenten en de subsidieregeling voor amateursportorganisaties gepubliceerd.

Regeling specifieke uitkering stimulering

Blijkens regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een specifieke uitkering aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport, mits:
• gedurende tien jaar na afloop van de uitkeringsperiode geen recht op aftrek of compensatie van btw bestaat voor de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is ontvangen, en
• de aanvragen worden ingediend vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd.

De subsidie bedraagt 17,5% van de gerealiseerde bestedingen (incl. btw).

De Regeling ‘specifieke uitkering stimulering’ (SPUK) vindt u hier.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 

Daarnaast kunnen amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk) in dezelfde periode een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens incl. btw), d.w.z. accommodaties bestemd en in gebruik voor de amateursport, mits:
• het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt, en
• de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (één tot tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar beschikbaar blijft voor de amateursport.

De algemene subsidie bedraagt 20%. Bovenop de algemene subsidieregeling van 20% kan er een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energie besparing en toegankelijkheid.
Van belang is dat de subsidieaanvragen van de sportorganisaties op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’).

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties vindt u hier.

Voor meer informatie gaat u naar ons dossier Sportbesluit.

Geplaatst op: 23 juli 2018