Brede SPUK – Update – Formats, profielen en meer

Alle 342 gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026, ook wel ‘de Brede SPUK’ genoemd. Met de middelen van de Brede SPUK worden gemeenten in een goede uitgangspositie gebracht om de in het GALA en het Sportakkoord II gemaakte afspraken na te komen.

Gemeenten die in de eerste aanvraagperiode (2023-2026) of de tweede aanvraagperiode (2024-2026) gebruik maken van één of meer onderdelen van de Brede SPUK moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is het opstellen en indienen van een integraal plan van aanpak voor de periode 2024-2026 (uiterlijk 30 september 2023) en het herijken van het lokale of regionale sportakkoord (uiterlijk 30 juni 2023).

FAQ’s Brede SPUK, GALA, Sportakkoord II en BRC

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de akkoorden, de Brede SPUK en GALA/IZA:

FAQ Brede SPUK GALA Sportakkoord II versie 17 mei 2023

FAQ GALA en IZA versie 7 augustus 2023

Formats

Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van hun integrale plan van aanpak, is door de kerngroep VNG/VSG een format opgesteld. Het format dient als hulpmiddel: door dit in te vullen weet u dat ten minste de verplichte onderdelen (cf. artikel 6.3 van de regeling) in het plan van aanpak zijn opgenomen. Daarnaast bevat het format een aantal tips en aanbevelingen.

Format Plan van aanpak 2024-2026

Toelichting op format Plan van aanpak 2024-2026

Voor de herijking van het lokale of regionale sportakkoord is door VSG een checklist opgesteld die u als hulpmiddel kunt gebruiken. De in te vullen onderdelen kunt u verwerken in uw bijgestelde sportakkoord.

Checklist herijking Sportakkoord

Indienen integraal plan van aanpak

Gemeenten leggen vóór 30 september 2023 hun integrale plan van aanpak voor aan de kerngroep VNG/VSG via gezondenactiefleven@vng.nl en info@sportengemeenten.nl. U kunt hiervoor het format plan van aanpak gebruiken of kiezen voor uw eigen vorm. Voor gemeenten die een eigen opzet gebruiken, hebben we een formulier oplegger plan van aanpak ontwikkeld. In deze oplegger geeft u per verplicht onderdeel aan op welke pagina de informatie te vinden is.

Kijk hier voor meer informatie over het indienen van uw integraal plan van aanpak.

BRC profielen

In de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023 – 2026 wordt onder 1b gesproken over 6 profielen (en een aantal afgeleiden daarvan) die lokaal gehanteerd kunnen worden om de doelen te behalen.

Om gemeenten en werkgevers enig houvast te geven bij het aanstellen en/of continueren van professionals zijn er voor deze rollen profielen opgesteld. De profielen geven houvast bij het aanstellen en/of continueren van de diverse professionals. Lokaal maatwerk blijft uiteraard altijd mogelijk zo lang de doelstellingen in de regeling centraal staan en het duidelijk is dat de functionarissen die hieruit betaald worden daaraan gaan bijdragen.

U kunt de profielen hier vinden.

SISA-indicatoren

Jaarlijks vult u als gemeente de SiSa verantwoording in per onderdeel van de Brede SPUK. De SiSa-indicatoren kunt u hier vinden. Daar vindt u ook een toelichting met voorbeelden voor de verantwoording van de Brede SPUK regeling over het jaar 2023. In 2027 vindt er een eenmalige eindafrekening plaats over de totale periode.

Adviseurs lokale sport gaan van start

Per medio april 2023 zijn 20 adviseurs lokale sport aangesteld die een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van Hoofdlijnen Sportakkoord II. Zij hebben in de periode 2023 – 2026 de taak om op lokaal en regionaal niveau het fundament van sportclubs te versterken zodat die een rol kunnen spelen in lokale sportakkoorden. De adviseur lokale sport kan als sparringpartner, adviseur of klankbord  fungeren van lokaal kernteam, lokale sportraad of gemeente. Met als doel om de betrokkenheid van (meer) clubs bij het sportakkoord te stimuleren. Daarnaast helpen zij mee om de maatschappelijke rol van clubs in de sportakkoorden handen en voeten te geven. Kortom, adviseurs lokale sport zijn  – namens alle sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders en NOC*NSF – een verbindende schakel binnen het lokale sportnetwerk.

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar wat de adviseur lokale sport voor club, sportorganisatie of gemeente kan betekenen, kijk dan hier.

Digitale sessies GALA/Sportakkoord II

Tussen 28 augustus en 14 september organiseert VSG twaalf digitale bijeenkomsten (per provincie) rondom de ontwikkeling en uitvoering van het integraal plan van aanpak GALA/Sportakkoord lI.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeentelijke beleidsadviseurs die betrokken zijn bij de Brede SPUK (sport, cultuur, gezondheid, sociaal domein e/o leefomgeving) en coördinatoren sport en preventie.

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via MijnVSG. Een week van tevoren ontvang je de link naar de bijeenkomst.

Datum Tijd Provincie
28 augustus 10.00  -12.00 uur Zuid-Holland
28 augustus 14.00 – 16.00 uur Utrecht
30 augustus 10.00 – 12.00 uur Gelderland I
1 september 10.00 – 12.00 uur Limburg
4 september 10.00 – 12.00 uur Noord-Brabant
7 september 10.00 – 12.00 uur Gelderland II
7 september 14.00 – 16.00 uur Zeeland
11 september 13.00 – 15.00 uur Friesland
12 september 10.00 – 12.00 uur Noord-Holland
13 september 10.00 – 12.00 uur Overijssel + Flevoland
14 september 11.00 – 13.00 uur Groningen
14 september 14.00 – 16.00 uur Drenthe

Ondersteuning en kennis

Via de website van het RIVM vindt u verdiepende informatie per doelstelling uit het GALA en Sportakkoord II en een overzicht van kennispartners en ondersteuningsorganisaties. Deze informatie is samen met kennispartijen opgesteld.

Meer informatie over Brede SPUK, GALA en Sportakkoord II vindt u hier.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen op 070-3738055, of een mail sturen naar info@sportengemeenten.nl.

, , , , , , , , ,

Geplaatst op: 31 maart 2023