Ministerie van VWS verlengt programma Gezond in Stad tot en met 2021

In een brief naar de kamer laat Minister Edith Schipper weten te hebben besloten om het programma GIDS voort te zetten tot en met 2021. Met deze doorlooptijd van het programma wordt aangesloten bij het vervolg van het Nationaal Programma Preventie. Het beschikbare bedrag voor de deelnemende gemeenten bedraagt op dit moment € 20 mln. per jaar. Voor de ondersteuning van gemeenten is per jaar een bedrag van € 1 mln. beschikbaar. In de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden de gemeenten nader geïnformeerd.

Over de verdere invulling van het stimuleringsprogramma worden gemeenten in de loop van dit jaar geïnformeerd. Hierin worden aspecten als monitoring, sturing en evaluatie meegenomen. De gebiedsindicatoren (Pharos) en de wijkprofielen (RIVM) kunnen daarbij worden gebruikt.

Voor meer informatie: Kamerbrief over vervolg programma gezond in de stad (GIDS)

Geplaatst op: 29 maart 2017