Sport & coronavirus: verruiming sportmogelijkheden

Gisteren 6 mei jl. heeft minister president Rutte namens het kabinet een routekaart gepresenteerd. Deze 'exitstrategie' moet Nederland van 'wat mag niet, naar wat kan wel' helpen. De routekaart gaat voor de korte termijn over details, en voor de langere tijd over algemene beelden.

Zoals eerder al gebeurde wordt steeds vooraf aan een gestelde datum aangegeven wat mogelijk is op basis van data. De aangekondigde verruiming van mogelijkheden heeft ook directe gevolgen voor de sportmogelijkheden. Voor de leesbaarheid van deze update beperken wij ons tot de maatregelen die vanaf 11 mei gelden.

Vanaf 11 mei geldt

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.

Afspraken over verruiming mogelijkheden

De gemeente (lokaal gezag) en de contactpersonen van de verschillende sportaanbieders maken samen afspraken over de verruiming van de mogelijkheden om te kunnen sporten.

De procedure is dat het Kabinet de formele tekst behorende bij de aanwijzing van woensdag 6 mei jl. aanreikt aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Deze passen dit vervolgens toe in de bekende noodverordening in overleg met alle burgemeesters van de gemeenten in die regio. Hiermee kan dan onder de nieuwe verordening op een verantwoorde manier de verruiming van sportmogelijkheden plaatsvinden.

Aanpassing protocol Verantwoord Sporten

Voor een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten adviseerden wij al om het protocol Verantwoord Sporten te volgen. Dit wordt aangepast aan de nieuwe mogelijkheden en vrijdag 8 mei aan zowel de sport als aan alle gemeenten aangeboden.

Hoe om te gaan met de buiten-en binnenzwembaden?

Zoals bekend heeft vorige week de zwembadbranche de handen ineengeslagen en hun gezamenlijke expertise verenigd ten behoeve van een verantwoorde openstelling van de buiten- en binnenzwembaden. Ook hiervoor is een protocol opgesteld, dat morgenmiddag 8 mei aan de zwembaden en gemeenten beschikbaar wordt gesteld.

Per 11 mei mogen ook de binnenzwembaden weer worden opengesteld. Dit is wel aan voorwaarden gekoppeld, waaronder de 1,5 meter richtlijn. Hiermee is in het protocol rekening gehouden.
De verantwoording om de zwembaden open te stellen is vanwege lokaal maatwerk neergelegd bij de gemeenten. Voor buitenbaden geldt met name ook de vraag van handhaafbaarheid tijdens bijvoorbeeld zomerse dagen een rol. En voor zowel binnen- als buitenbaden geldt zeker ook de financiële component. Gefaseerd opengaan betekent ook omzetderving. Wij adviseren dat exploitanten en beheerders daarover vooraf met gemeenten goede afspraken maken.

Alle deskundigen (inclusief handhavers provincies, waterbedrijven, laboratoria, etc.) in de zwembadenwereld hebben unaniem een advies over PH-waarden en Vrij beschikbaar Chloor opgesteld. Volgens dit advies moeten de verplichte onder- en bovengrenzen voor de periode van de Coronamaatregelen worden verruimd om daadwerkelijk te kunnen stellen dat ‘Chloor het virus doodt’. Van die waarden kan nu niet worden afgeweken. Vereniging Sport en Gemeenten is met het ministerie van VWS en RIVM hierover in gesprek. De verwachting is dat hier op korte termijn duidelijkheid over komt zodat handhaving (provincies) en technici in zwembaden ermee kunnen werken. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Verder gaan wij ervan uit dat de regels met betrekking tot legionella beheersing nadrukkelijk aandacht hebben bij het weer openstellen van de zwembaden.

Primair Onderwijs en gym

Zoals vorige week aan u gemeld hebben wij samen met VNG aan het ministerie van OCW verduidelijkende vragen gesteld over gymles in het basisonderwijs vanaf 11 mei a.s. In dit document treft u de antwoorden daarop.

Kort samengevat stelt OCW uit te gaan van het RIVM-advies om buiten te gymmen. Uitzonderingen daarop moeten in overleg tussen onderwijs en gemeenten worden afgesproken. Voor niet onderwijshuisvesting geldt het uitgangspunt dat binnensporten niet is toegestaan. Ook hiervoor geldt dat lokaal dan afspraken gemaakt moeten worden. OCW heeft begrip voor de uitvoeringsproblematiek en vraagt dan ook uitdrukkelijk aan scholen en gemeenten om in alle redelijkheid gezamenlijk te kijken naar wat veilig, haalbaar en rendabel is.

Informatie

  • Voor inspiratie en goede voorbeelden over de opstart van georganiseerd sporten binnen de kaders van de noodverordening, wijzen we u op een speciaal dossier op de website van Kenniscentrum Sport en Bewegen: www.allesoversport.nl/veiligestartmetsport.
  • Sportverenigingen kunnen voor sportspecifieke vragen terecht bij hun sportkoepel.

Mocht u vragen hebben over deze brief en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie en een actuele Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot COVID-19 verwijzen wij u naar ons dossier.

, ,

Geplaatst op: 7 mei 2020