Concept routekaart verduurzaming sportsector aangeboden

Op 30 april is door Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF de routekaart voor verduurzaming sportsector aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse zaken. De routekaart is het definitieve concept voor doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De routekaart is tot stand gekomen in samenspraak en met medewerking van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De routekaart vloeit voort uit de afspraken zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van het kabinet, zoals beschreven onder routekaarten maatschappelijk vastgoed. De routekaart omschrijft in grote lijnen de uitdagingen voor de sportsector in organisatorisch en financieel opzicht om te gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen in 2050.

In de routekaart staat omschreven hoe we als sportsector gezamenlijk aan de slag gaan om de klimaatdoelstellingen, einddoel 2050 en tussendoel 2030, die we hebben meegekregen vanuit het klimaatakkoord te verwezenlijken.

Op basis van een eerste nulmeting is een inschatting gemaakt van de huidige staat van sportaccommodaties ten aanzien van het energiegebruik en bijhorende CO2 emissie. Daarmee is een doorzicht gecreƫerd op de investeringsopgave naar 2050 toe.

De routekaart voorziet niet alleen in een mogelijk antwoord voor de CO2 reductie doelstelling, maar pakt verduurzaming in de sportsector breder op: een duurzame en betaalbare sportomgeving gaat ook over hergebruik van materialen en het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen.

De routekaart is opgesteld in samenspraak met sportbonden, gemeenten, commerciƫle sport en leveranciers onder begeleiding van RVO.

Na doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving zal de definitieve routekaart op een later moment, naar verwachting jan. 2020, worden ondertekend door NOC*NSF, VSG en MINVWS, namens sport, gemeenten en rijksoverheid.


Geplaatst op: 27 juni 2019