Agenda onderwerpen VSG-Werkconferentie 2019

19 juni – Sports & Businesscampus De Vechtsebanen, Utrecht

1. Verkenning Beter Benutten van (buiten)sportaccommodaties

Tijdens deze verkenning gaan we na een gezamenlijke inleiding door Hiske Wiggers (Gemeente Groningen) en Chantal Mies (KNHB) in op het vraagstuk Beter Benutten van (buiten) Sportaccommodaties. Ter voorbereiding van deze werksessie wordt u uitgedaagd om vooraf na te denken over de volgende vragen:

  1. Hoe kun je wat je hebt beter benutten? En wat is beter benutten?
  2. In welke mate belemmeren sporttechnische normeringen een breed gebruik vansportaccommodaties? Hoe wenselijk en mogelijk is een verbreding?
  3. Hoe kun je daar samen met de sportbond (beter) in optrekken?
  4. Welke initiatieven zijn er al genomen om te komen tot betere benutting en wat kunnen we hiervanleren?
  5. Wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn bij het beter benutten van sportaccommodaties?
  6. Welke instrumenten heeft de gemeente om invloed uit te oefenen op het beter benutten vansportaccommodaties?
  7. Is er een rol weggelegd voor sportorganisaties bij het beter benutten van sportaccommodaties?
  8. Welke partners heeft u nodig bij het ontwikkelen van beleid tot beter benutten vansportaccommodaties?
  9. Wat is er nodig om gemeenten te ondersteunen om deze rol op deze manier in te vullen?
  10. Wat is er nodig om sportorganisaties te ondersteunen om deze rol op deze manier in te vullen?

Middels een interactieve werkvorm delen we kennis en ervaringen. De werksessie is geslaagd als er een beeld is ontstaan hoe lokaal invulling gegeven kan worden aan de ambitie van het Deelakkoord 2: duurzame sportinfrastructuur. Voornemen om vanuit de Werk Conferentie een werkgroep met gemeenten op te starten om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen en te komen tot praktische instrumenten vanuit VSG op dit onderwerp.

2. Kosten en opbrengsten van sport en bewegen beter in kaart

Sporten en bewegen heeft maatschappelijke waarde. Het maakt gezond en gelukkig, dat staat niet ter discussie. Maar hóe gezond en hóe gelukkig? En weegt het op tegen de investering die we ervoor doen? Dat is nog niet duidelijk genoeg. Kortom de vraag hoe krijgen we kosten en opbrengsten van sport en bewegen beter in kaart? Daarom heeft Kenniscentrum Sport aan Rebel en Mulier Instituut gevraagd om de Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland zo goed mogelijk te berekenen. Deze SROI geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan (mensen laten) sporten en bewegen, en weegt ze tegen elkaar af. Het streven hierbij is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken.

Het voorwerk voor dit onderzoek is voor een deel al gedaan. Ecorys heeft in 2017 de maatschappelijke waarde van sporten en bewegen onderzocht en grotendeels becijferd in euro’s. De opdracht aan Rebel en Mulier Instituut was om a) dit naast de kosten te leggen – om zo een weging te kunnen maken – en b) een instrument te bouwen dat de geschatte SROI per gemeente berekent en daarbij rekening houdt met lokale verschillen (bevolkingssamenstelling, fysieke omgeving, sportaanbod e.d.).

Tijdens deze sessie zullen Rebel en Mulier de uitkomsten van hun onderzoek met jullie delen, onder andere aan de hand van inzichten uit de drie casusgemeenten (Amersfoort, Vlaardingen en Noordwijk) die aan dit onderzoek hebben deelgenomen. We willen samen met jullie ideeën opdoen over de verdere uitrol van dit onderzoek en met jullie verkennen hoe nu verder. Wat vinden jullie van dit onderzoek? Wat roept dit bij jullie op? Wat kunnen jullie ermee? Welk vervolg is nodig? Wat missen jullie? Tegen welke open eindjes lopen we aan? Welke ideeën zijn er om dit op te pakken?

3. Vanuit lokale samenwerking samen sportclubs versterken

In menig lokaal beleid of sportakkoord zal de ambitie zijn opgenomen om sportclubs te vitaliseren.

De gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief, NOC*NSF) realiseert zich dat sportclubs zich idealiter in de eigen lokale context optimaal zouden moeten kunnen ontwikkelen. Zich ontwikkelen in toekomstbestendigheid plus zelfredzaamheid (basis op orde) en maatschappelijke betrokkenheid (van binnen naar buiten).

De gezamenlijke sport werkt derhalve meer dan graag samen met gemeenten en lokale organisaties om zodoende de krachten te bundelen en sámen de sportclubs optimaal te versterken.

In deze sessie nemen we u mee vanuit de gezamenlijke sport in de sportlijn en gaan we graag in gesprek met u over hoe we deze lokale samenwerking op het gebied van club- en clubkaderontwikkeling (in de volle breedte) gestalte kunnen geven.

4. Vaardig in bewegen lokaal op de agenda

De overheid zet al langere tijd in op meer beweging voor kinderen. In het Sportakkoord gaat het nu ook om beter leren bewegen. Van jongs af aan vaardig in bewegen, dat is wat de overheid wil voor alle kinderen. Als je namelijk jong allerlei motorische vaardigheden leert, is de kans groter dat je op latere leeftijd ook een actief leidt.

In de gemeente Arnhem hebben ze de slogan 2+1+2 gelanceerd. Dat houdt in dat basisschooljeugd 2 uur per week gym, 1 uur per week sporten en bewegen in de pauze en 2 uur per week naschoolse sport krijgt aangeboden. Samenwerking tussen de verschillende stakeholders zoals onderwijs, sportaanbieders, zorg en de wijk is voorwaarde om het te laten slagen.

In deze werksessie, verzorgd door Kenniscentrum Sport in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem, krijg je inzicht in dit praktijkvoorbeeld. We werken toe naar een set van tips en argumenten hoe het thema Vaardig in bewegen op de agenda te krijgen binnen jouw lokale sportakkoord. Je gaat naar huis met een Whitepaper over Beter leren bewegen.

5. Gezonde sportomgeving creëren, hoe doe jij dat als gemeente?

Sport en gezondheid gaan samen. Een gezonde sportomgeving echter niet. Roken op sportcomplexen, eenzijdig ongezond aanbod van eten en snacks en het ontbreken van een alcoholbeleid. Dit kan en moet beter. Het lukt enkele lokale overheden om een doorbraak in hun gemeenten te creëren. Wat is nodig om deze gewenste ontwikkeling te versnellen? En wat kan de gemeente zelf doen?

JOGG heeft volop ervaring met het ontwikkelen van gezonde leefomgevingen en gaat samen met u het gesprek aan. Daarvoor zal een lokale casus als voorbeeld worden gebruikt.