Ontwerp Nationale omgevingsvisie gepresenteerd

Verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid en natuurbehoud zijn grote, vaak met elkaar verweven vraagstukken die vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken bepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet. Minister Ollongren geeft hiervoor een voorzet met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De ontwerp-NOVI werd op 20 juni in het bijzijn van de minister gepresenteerd in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen.

In Nederland wonen we met ruim 17 miljoen mensen op ruim 41.000 km2. Om ervoor te zorgen dat ons land over 30 jaar nog steeds prettig, veilig en gezond is om in te wonen, werken en leven, is het belangrijk om nu al na te denken hoe we op een goede manier plaats geven aan woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering en circulaire economie. Met de Nationale Omgevingsvisie worden oplossingsrichtingen geboden en een manier van werken als leidraad om hiermee aan de slag te gaan.

Maatschappelijk debat

Het ontwerp van de NOVI vormt vanaf begin juni de basis voor een maatschappelijk debat over de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland. Met provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook met kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Ook de opvattingen van bewoners over hun leefomgeving worden gehoord en betrokken, inclusief die van de jongste generaties. Vanaf eind augustus kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook start dan een informatieronde langs alle provincies. Eind van dit jaar wordt de NOVI vastgesteld.

Beweegvriendelijke omgevingsvisie

In een position paper gaven Vereniging Sport en Gemeenten, GGD-GHOR en de georganiseerde sport eerder dit jaar aan dat het kabinetsperspectief NOVI de kansen van sporten, bewegen en recreëren onvoldoende benadrukt. Er bestaat een sterke focus op gezondheidsbescherming, maar de kans om in te zetten op gezondheidsbevordering door inwoners toegang te geven tot een beweegvriendelijke leefomgeving ontbrak in de omgevingsvisie. Deze position paper is gestuurd aan de woordvoerders in de tweede kamer die gaan over NOVI en Sport voorafgaand aan de behandeling van de NOVI in het Algemeen Overleg over de Omgevingsvisie op 24 april 2019. Dit heeft geresulteerd in Kamervragen waarbij er gewezen werd op het belang van de beweegvriendelijke leefomgeving. De minister van BZK heeft in haar beantwoording in het AO aangegeven het belang van bewegen te onderschrijven en de gezonde leefstijl en beweging expliciet te willen benoemen in de Nationale Omgevingsvisie waarbij er een koppeling zal worden gemaakt met het sportakkoord.

Gemeentelijk perspectief op NOVI

Begin 2019 heeft de VNG bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd rondom de NOVI. Op basis daarvan is het gemeentelijk perspectief op de opgaven in de NOVI geformuleerd. Het geeft richting aan welke uitgangspunten gemeenten hanteren, wat gemeenten belangrijk vinden ten aanzien van de fysieke leefomgeving en wat dat van ons als samenwerkende overheden vraagt.

Geplaatst op: 21 juni 2019