Overleg rubber ingestrooide kunstgrasvelden KNVB, RIVM en VSG

10 oktober 2016

Op maandag 10 oktober 2016 hebben de KNVB, VWS, RIVM,  VSG en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche om de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over de mogelijke risico’s van kunstgras weg te nemen.
In het overleg benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden. De KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten steunen deze opvatting en hebben volledig vertrouwen in het RIVM.

De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM – in opdracht van het ministerie van VWS – per direct nieuw onderzoek gaat verrichten  en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd.
Daarnaast gaat VSG in samenwerking met de KNVB alle rubber ingestrooide kunstgrasvelden in kaart brengen; daarbij wordt ook gekeken naar andere rubber ingestrooide velden, zoals sommige playgrounds. Naast een literatuurstudie van de resultaten van diverse internationale onderzoeken, zullen van 50 tot 100 velden monsters worden genomen om de samenstelling van de infill te controleren op schadelijke stoffen voor de volksgezondheid.

Vereniging Sport en Gemeenten blijft volledig aangehaakt bij het onderzoek en zal haar medewerking verlenen waar gewenst en mogelijk is.

26 oktober 2016: Maatschappelijke klankbordgroep

Op 26 oktober kwam voor het eerst een maatschappelijke klankbordgroep bijeen over het onderwerp rubbergranulaat op sportvelden. Deze klankbordgroep bestaat uit organisaties die op verschillende manieren betrokken zijn bij het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden waarover onrust is ontstaan na de uitzending van Zembla op 5 oktober jl.

De organisaties die in de klankbordgroep vertegenwoordigd zijn: – het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) – het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Inspectie Leefomgeving en Transport – De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit – Publieke Gezondheid GGD Amsterdam – GGDGHOR NL – VACO – KNVB – BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek) – Vereniging Sport en Gemeenten – Recybem – RIVM

Het initiatief van de klankbordgroep is ontstaan vanuit het RIVM om signalen en vragen die leven in de maatschappij en binnen komen bij deze organisaties, in beeld te brengen en met elkaar te delen.

Lees hier het verslag van dit overleg.

Geplaatst op: 12 oktober 2016