Update COVID-19 en sport

De nieuwe maatregelen die maandagavond 14 december jl. door de minister president zijn afgekondigd zijn ook voor de sport ingrijpend. Maar wat Vereniging Sport en Gemeenten betreft ook noodzakelijk om het coronavirus terug te dringen. Met deze update informeren wij over de gevolgen voor sport. Tevens bevat deze update informatie over de financiële compensatiemaatregelen en een vooruitblik op het op enig moment weer opstarten van sportcompetities.

Het kabinet erkent de positieve werking van sport en beweging op onze gezondheid, weerbaarheid en stressniveau en blijft sporten onder voorwaarden mogelijk maken. Hieronder geven wij u een overzicht van de maatregelen voor sport tijdens de Lock down:

  • Sporten in binnenruimtes is niet toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden;
  • Zwembaden en sportscholen zijn gesloten. Ook zwemlessen mogen niet worden gegeven;
  • Volwassenen vanaf 18 jaar sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten;
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis;
  • Groepslessen voor 18 jaar en ouder, buiten mogen niet plaatsvinden. Een trainer voor een groep als geheel mag niet. Een trainer mag wel van tweetal naar tweetal lopen voor instructies;
  • Desgewenst mogen buitenzwembaden wel open zijn, maar met dezelfde beperkingen als voor overige sporten buiten;
  • Tenten buiten met open zijdes mogen, maar met dezelfde beperking zoals die voor de buitensport als geheel gelden;
  • Publiek bij sport is niet toegestaan;
  • Voor een select aantal topsporters met een zogeheten A-Status gelden sterk geclausuleerde voorwaarden.

Topcompetities

Per 17 december mogen topsporters die actief zijn in topsportcompetities weer, onder voorwaarden (zie topsportprotocol), in groepen trainen en wedstrijden spelen. Het gaat daarbij om een selecte groep van 1.000 voetballers en ca. 5.000 topsporters uit andere competities. Dit betreft zowel mannen als vrouwen, uit de volgende sporten: hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis. (klik hier voor actuele informatie: andere competities). Voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie, voetbalsters in de eredivisie en topsporters met een A-status mochten al trainen en wedstrijden spelen op aangewezen topsportlocaties.

Met NOC*NSF is afgesproken dat wij als VSG een lijst ontvangen van alle clubs en teams die onder deze uitzondering vallen, inclusief hun thuisbasis waar gesport wordt, zodat we de betreffende gemeenten kunnen informeren.

Vervolgens dienen er op lokaal niveau met exploitant of beheerder en bij voorkeur ook met de gemeente (vanwege handhaving) nadere afspraken te worden gemaakt ten aanzien van openstelling en het gebruik van sportaccommodaties voor dit specifieke doel.

Om deze topcompetities in goede en veilige banen te leiden is ook een apart topsportprotocol opgesteld met daarin zeer gedetailleerde richtlijnen en voorschriften. Bijvoorbeeld over het testbeleid dat door iedere sport gehanteerd wordt teneinde eventuele coronabesmettingen vroegtijdig te kunnen signaleren. Dit protocol is te downloaden op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Steunmaatregelen

TASO- en TVS-regeling
Om sport zo goed mogelijk te ondersteunen, verlengt de rijksoverheid de specifieke steunpakketten. Het betreft de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties) en de TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties). Hiervoor is voor de periode oktober tot en met december 2020 een budget beschikbaar van respectievelijk 25 miljoen euro (TASO) en 35 miljoen euro (TVS). De publicatie en openstelling van deze regeling zal naar onze verwachting niet eerder dan eind februari 2021 zijn.

Omdat sport in het laatste kwartaal niet geheel gesloten is geweest, wordt gezocht naar een passende sleutel voor compensatie. Hierbij wordt binnen de TASO gekeken naar omzetverlies, personele lasten die niet in aanmerking komen voor algemene landelijke steunmaatregelen en ook inkomstenderving als gevolg van de sluiting van kantines. Voor de TVS zal ook meer maatwerk nodig zijn, maar de basis van deze regeling blijft het kunnen aanvragen van een tegemoetkoming om huren (gedeeltelijk) te kunnen kwijtschelden. Beide regeling worden door DUS-i uitgevoerd.

Zwembaden en ijsbanen
Specifiek voor zwembaden en ijsbanen komt een uitkering die bestemd is om aanvullend op de diverse steunmaatregelen extra compensatie voor geleden schade te kunnen bieden. Doordat deze accommodaties het afgelopen jaar op meerdere momenten hun deuren voor langere tijd hebben moeten sluiten en op andere momenten bezoekers slechts beperkt hebben kunnen toelaten, stelt het kabinet ca. 100 miljoen euro beschikbaar voor de instandhouding van dit type accommodatie voor de sportinfrastructuur.

Dit budget is voor (gedeeltelijke) compensatie van het resterende exploitatietekort als gevolg van de coronacrisis na aftrek van reeds ontvangen middelen uit steunmaatregelen en subsidies. De uitkering heeft betrekking op de periode 1 maart / 31 december 2020.

De uitdaging voor nu zit in het vinden van de geschikte constructie waarbij de diverse steunmaatregelen elkaar aanvullen en niet uitsluiten, zoals bijvoorbeeld door lokale kwijtschelding huur en reeds ontvangen NOW. De verwachting is dat deze regeling opvolgend aan TASO en TVS bekend gemaakt en opengesteld zal worden. Vooralsnog zal dat dan in maart 2021 zijn.

Regelingen in 2021
Wij zijn met VWS directie sport inmiddels ook in gesprek over  de vormgeving van de verschillende steunpakketten voor 2021. De huidige Lock down, en het te verwachten verloop van het vaccinatieproces maken het aannemelijk dat verlenging van deze pakketten voor het eerste kwartaal én tweede kwartaal 2021 in ieder geval noodzakelijk zal blijken.

Herstart breedtesportcompetities

Met NOC*NSF en de sportbonden bereiden we ons toch ook voor op de herstart van competities op enig moment in 2021. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met een sterk afwijkende speelkalender waarbij het voor veel sporten denkbaar is dat er eerder dan gebruikelijk wordt gestart – bijvoorbeeld met veldhockey – en langer wordt doorgespeeld dan gebruikelijk.

Dit moet goed worden afgestemd met eigenaren en beheerders van sportaccommodaties. In veel gevallen zijn dit gemeenten of sportbedrijven. Met de VSG-normalisatiecommissie zijn de mogelijkheden en gevolgen van een afwijkende speelkalender voor de openstelling van sportaccommodaties besproken. Onder de voorwaarde dat ook sportbonden zich flexibel opstellen bij de herstart van competities en er bij de competitieplanning oog is voor de kwaliteit van de accommodaties door voldoende ruimte in te bouwen voor onderhoud en renovatie, is er een positief advies over de plannen.

Wij doen dan ook graag een oproep aan alle gemeenten om binnen de lokale mogelijkheden zoveel als mogelijk medewerking te verlenen aan de wens van sportbonden (en daarmee de sporters) om eerder te starten dan wel langer door te spelen richting de zomer.

Legionella

Wij vragen via deze weg specifieke aandacht voor mogelijke legionellavorming in waterleidingen, toiletten, douches, brandslangen etc. Nu accommodaties voor langere tijd dicht zijn is het belangrijk aandacht te hebben voor dit mogelijke probleem. Hiervoor zijn protocollen voor legionellabeheersing leidend.

Extra programmering voor de jeugd

We zien op verschillende plaatsen mooie initiatieven ontstaan om tijdens de kerstvakantie en in de periode daarna extra sportactiviteiten voor de jeugd te organiseren. Dit vanuit de gedachte om de jeugd een positieve impuls te geven om het jaar fit en vrolijk af te sluiten en zo inactiviteit en verveling tegen te gaan. Zo werkt een consortium bestaande uit de Krajicek Foundation, Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland aan de Wintergames 2020 waar passend binnen de coronamaatregelen gewerkt wordt aan een extra programmering van lokale sport- en spelactiviteiten op hun courts, die in samenspraak met jongeren bedacht en georganiseerd worden. Hiervoor zullen micro-budgetten ter beschikking worden gesteld om deze activiteiten mogelijk te maken. Actuele informatie hierover kunt u vinden via deze link: https://wintergames2020.nl/

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

2021

Het is overbodig te zeggen dat dit een bijzonder jaar was. Ook 2021 zal ons niet zomaar terugbrengen naar het ‘oude normaal’. Integendeel, wij gaan uit van het ‘nieuwe normaal’, waarbij sport en bewegen onlosmakelijk verbonden zullen zijn met gezondheid, vitaliteit, sociaal- en psychisch welbevinden en participeren van al onze inwoners. Onze sterke overtuiging is dat dit ook voor het nieuw te vormen kabinet in 2021 belangrijke ingrediënten zullen zijn. COVID-19 heeft over die noodzaak nadrukkelijk een vergrootglas gelegd. Als Vereniging Sport en Gemeenten zullen wij daar natuurlijk ook sterk op inzetten en u van ontwikkeling op deze thema’s op de hoogte houden.

, ,

Geplaatst op: 17 december 2020