Visie & Beleidsplein

De lokale aanpak van overgewicht bij jongeren

zoeken naar samenhang

Integraal Toezicht Jeugdzaken (2009). De lokale aanpak van overgewicht bij jongeren: zoeken naar samenhang. Utrecht: Integraal Toezicht Jeugdzaken.

Overgewicht is een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van dit moment. Samenwerking tussen organisaties en beroepsgroepen uit verschillende sectoren is nodig om overgewicht tegen te gaan. Op lokaal niveau hebben de gemeenten de regie over samenwerking rondom jongeren en volksgezondheidsproblemen, onder meer in het kader van de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) onderzocht de afgelopen jaren vijf gemeenten waar jongeren vaker overgewicht hebben en verschillende risicofactoren meer voorkomen dan elders. Het gaat om Culemborg, Almelo, Delfzijl, Doesburg en Vlissingen. Tijdens de onderzoeken viel op dat knelpunten en oplossingen voor de aanpak van overgewicht in de onderzochte gemeenten grotendeels overeenkwamen. Het gaat om de volgende vijf onderwerpen:

  1. Overgewicht is een gevoelig onderwerp. Veel professionals spreken ouders niet aan op het overgewicht van hun kinderen. Deskundigheidsbevordering kan de handelingsverlegenheid van professionals wegnemen;
  2. De aanpak van overgewicht is aanbodgericht en weinig structureel. Er wordt niet gekeken welke activiteiten passen bij de mogelijkheden en interesses van de doelgroep;
  3. Vooral jongeren met een hoog risico worden niet bereikt. Het gaat dan vooral om jongeren die afkomstig zijn uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status en jongeren van allochtone afkomst. Het is belangrijk dat professionals en organisaties zoeken naar mogelijkheden deze risicogroepen beter te bereiken;
  4. Jongeren met overgewicht krijgen geen doorlopende zorg. Omdat er onvoldoende wordt gesignaleerd en het proces van signaleren, verwijzen en begeleiden niet continu is, bestaat het risico dat jongeren uit beeld blijven of raken;
  5. Regie en afstemming ontbreken. Hoewel binnen afzonderlijke activiteiten vaak wel wordt samengewerkt, staan ze los van elkaar. Zowel op het niveau van uitvoering als op beleidsniveau is regie nodig om te komen tot een resultaatgerichte en samenhangende aanpak.

Op lokaal niveau moet worden gezocht naar samenhang tussen spelers, hun activiteiten en de wensen en mogelijkheden van belangrijke doelgroepen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat professionals allerlei mogelijkheden zien om de aanpak van overgewicht te verbeteren. De wethouders uit de onderzochte gemeenten, met volksgezondheidsof jeugdbeleid in hun portefeuille, hebben toegezegd aan de hand van de uitkomsten van het ITJ-onderzoek verbeteringen door te voeren. Niet alle knelpunten kunnen echter op lokaal niveau worden weggenomen. Sommige knelpunten vragen inzet van de rijksoverheid.

Uitgever(s): Integraal Toezicht Jeugdzaken,

Download(s)

De lokale aanpak van overgewicht bij jongeren : zoeken naar samenhang

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Integraal Toezicht Jeugdzaken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
jongeren
lokaal beleid
overgewicht