110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen

Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Ook sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en clubhuizen zijn gesloten. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Rijn voor Medische Zorg mee ingestemd de clubs te hulp te schieten zodat zij de jeugd goed kunnen opvangen en de unieke Nederlandse infrastructuur behouden blijft. Met de insteek dat sportverenigingen straks hun deuren weer voor alle Nederlanders kunnen openen.

Minister Van Rijn is blij met het extra geld voor de sport. “De sportvereniging is een plek waar veel mensen samenkomen. Niet alleen om te bewegen, maar juist ook als sociale ontmoetingsplek. Met het steunpakket ondersteun ik de sportverenigingen die het financieel zwaar hebben door de gevolgen van het coronavirus en waar we als kabinet juist nu een beroep op doen.”

Kwijtschelding huurpenningen

De huur zijn sportverenigingen verschuldigd aan de gemeente, het gemeentelijk Sportbedrijf of bijvoorbeeld de zwembadexploitant. Een bedrag van € 90 miljoen zal in de loop van 2020 aan gemeenten uitgekeerd worden ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten.

Specifieke Uitkering SPUK

De komende weken wordt door het ministerie van VWS voor dit doel een SPUK ingericht. Net als bij andere regelingen voor gemeenten in combinatie met sport zal dit gebeuren op basis van het indienen van de gemeentelijke begroting en een SISA verantwoording op basis van de jaarrekening.

Regeling amateursportverenigingen met eigen accommodatie

Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met vaste lasten terwijl hun inkomsten dalen. Veel van deze verenigingen zijn te klein om in aanmerking te komen voor de rijksbrede regelingen. Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20%, kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging. In totaal is voor deze regeling € 20 miljoen beschikbaar en komen circa 7.500 verenigingen voor deze regeling in aanmerking.

Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen

Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, komt een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet in bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd. Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de coronamaatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.

Vervolg

De verschillende regelingen worden nu zo spoedig mogelijk uitgewerkt. Vereniging Sport en Gemeenten is samen met NOC*NSF door het ministerie van VWS directie sport nauw betrokken bij de inrichting van de regelingen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling daarvan.

Het Mulier Instituut is gevraagd om de effecten die de coronacrisis heeft op de gehele sportsector in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Voor actuele informatie  over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot COVID-19 verwijzen wij u naar ons dossier en uitgebreide Q&A.


, , ,

Geplaatst op: 1 mei 2020