339 gemeenten aan de slag met lokaal sportakkoord

339 van de 355 Nederlandse gemeenten (95%) nemen deel aan de regeling voor lokale sportakkoorden. 274 gemeenten zijn in november 2019 onder leiding van een sportformateur bezig met het opstellen en sluiten van sportakkoorden tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, de gemeente en/of het bedrijfsleven. 65 gemeenten zijn inmiddels gestart met de uitvoering van een lokaal of regionaal sportakkoord met behulp van een uitvoeringsbudget.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. In deze rapportage brengt het Mulier Instituut de gepleegde inspanningen in het eerste jaar van het Nationaal Sportakkoord in beeld. Het doel van de lokale sportakkoorden is om met nieuwe samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld zorg of onderwijs op lokaal (of regionaal) niveau aan gedeelde ambities te werken. Naast de lokale lijn wordt via de sportlijn en de nationale lijn gewerkt aan het overkoepelende doel dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben.

Enkele inspanningen uit het sportakkoord zijn:

  • Een netwerk van 48 adviseurs die de gezamenlijke sport (NOC*NSF, sportbonden, NL Actief) vertegenwoordigen, werken in samenwerking met de sportformateur aan het versterken van de lokale sport en het betrekken van de lokale sport bij de lokale sportakkoorden.
  • Er is een aanbod van diensten ontwikkeld waarop sportaanbieders aanspraak kunnen maken: ondersteuningsproducten zoals workshops of cursussen op verschillende thema’s zoals positief coachen, vrijwilligerswerving of verduurzaming van de accommodatie.
  • Binnen de nieuw opgerichte Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ werken acht maatschappelijke partners samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG aan het stimuleren van sport- en beweegdeelname van kwetsbare groepen en het toegankelijker maken van het sportaanbod.
  • Via vijf uitgezette challenges worden bedrijven en organisaties gestimuleerd om innovatieve ideeën en oplossingen te ontwikkelen om aan de ambities van het sportakkoord te werken.
  • De G5-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) ontwikkelen zogenaamde living labs, waarin ze innovaties op het gebied van sport en bewegen testen.

De voortgangsrapportage is onderdeel van een reeks van rapportages over het sportakkoord die twee keer per jaar verschijnen. In mei 2020 wordt gerapporteerd over indicatoren die de stand van zaken in het Nederlandse sportlandschap weergeven. De actuele cijfers over deze deelthema’s worden ook ontsloten op https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord.

Klik hier om de Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ te downloaden.

Klik hier voor de Kamerbrief over Voortgangsrapportage Sport.

Neem voor meer informatie over de rapportage contact op met Ine Pulles van het Mulier Instituut.

Bron: Mulier Instituut

Geplaatst op: 26 november 2019