Gezamenlijke visie sport en bewegen 14 Twentse gemeenten

14 Twentse gemeenten hebben een gezamenlijke visie op Sport en Bewegen in Twente ontwikkeld. Deze visie ‘Regionale samenwerking is Noaberschop vanuit Eigen Kracht’ is begin december door alle 14 colleges akkoord bevonden.

De visie formuleert kort en goed:” Sport en bewegen is een bindend element in de Twentse samenleving en belangrijk voor vitale en gezonde inwoners. De 14 Twentse gemeenten staan dan ook voor een leven lang sport en bewegen en zorgen ervoor dat dat er voor iedereen in elke levensfase een passend kwalitatief goed sport- en bewegingsaanbod in Twente is.”

Deze visie is vertaald naar een vijftal thema’s waarvoor zowel ambities als concrete acties zijn geformuleerd. Die thema’s zijn:

  • Meedoen door kwetsbare groepen / gehandicaptensport
  • Herkenning, ontwikkeling en ondersteuning van talent
  • Evenementen
  • Sportaccommodaties met bovenlokale uitstraling en gebruiksfunctie
  • Sport en bewegen voor een vitale en gezonde samenleving

Kansen pakken

Regionale samenwerking van de verschillende gemeenten op onderdelen, in de vorm van gezamenlijke acties, afstemming, informatievoorziening, het delen van kennis en ervaring en het gebruik maken van elkaars deskundigheid en accommodaties, biedt kansen voor een efficiëntere en effectievere inzet van capaciteit en middelen en moet resulteren in een vitalere en gezondere samenleving. Die kansen willen de gemeenten grijpen.

Behalve door de gemeenten onderling moet ook intensiever worden samengewerkt met tal van andere partijen. Het provinciaal beleid op het gebied van Sociale Kwaliteit maakt van de provincie Overijssel een logische partner om gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Maar ook sportverenigingen, maatschappelijke- en kennis organisaties bieden kansen om ieder vanuit hun eigen kennis en verantwoordelijkheid mee te bouwen aan sport en beweegmogelijkheden voor iedereen, onder alle omstandigheden.

Gemeenten houden zelf de regie

De concretisering van de gezamenlijke visie en de voorgenomen samenwerking doet niets af aan de invulling en uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid van iedere individuele gemeente. Ook voor wat betreft de inzet van sport en bewegen als middel binnen tal van andere beleidsterreinen als gezondheid, participatie, onderwijs, cultuur, natuur en veiligheid. Elke gemeente heeft en houdt de eigen regie en zelfstandigheid voor wat betreft keuzes voor en tempo bij het vaststellen en uitvoeren van concrete acties en maatregelen.

Bekijk ook: Visie Sport en bewegen in Twente

 

Noot voor de redactie: Woordvoerder namens de 14 Twentse gemeenten op dit dossier is de heer Johan Coes, wethouder Samenleving, zorg en sport van de gemeente Hellendoorn. Voor inlichtingen kunt u terecht bij J. Verhoek van de unit Communicatie van de gemeente Hellendoorn (tel: 0548-630306 of e-mail: j.verhoek@hellendoorn.nl ).


Geplaatst op: 13 december 2017