Handreiking voor omgang met padel en geluidproblematiek beschikbaar

‘Een praktisch handvat dat partijen kan helpen bij een juiste afweging en inpasbaarheid’

Padel ontwikkelt zich razendsnel. Steeds meer mensen genieten van deze populaire sport. Helaas is er ook een keerzijde aan deze ontwikkeling, namelijk de ervaren geluidshinder door omwonenden dichtbij reeds gebouwde padellocaties.

Inmiddels is hierover al veel gezegd en geschreven en heerst er de nodige onduidelijkheid bij alle betrokkenen over wettelijke kaders, normen en richtlijnen. Dit is ook niet zo gek, aangezien het een relatief nieuwe sport betreft, die een explosieve groei doormaakt. Daarom heeft, op initiatief van de KNLTB, een taskforce van betrokkenen de Handreiking ‘padel en geluid’ opgesteld.

In de taskforce zijn vertegenwoordigers van belanghebbende partijen (sport, overheid, bouwers, omwonenden, geluidspecialisten) bijeen gekomen, met als doel kennis en inzichten te delen en een gezamenlijke handreiking uit te brengen. In een zorgvuldig en constructief bewandeld traject, onder leiding van NOC*NSF, is met alle betrokken partijen deze problematiek uitvoerig besproken en getoetst. In het traject zijn diverse bronnen, zoals de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening, relevante wetgeving en diverse geluidonderzoeken, meegenomen. Het resultaat is de Handreiking ‘padel en geluid’, die thans beschikbaar is. Deze handreiking vervangt de door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in november 2021 uitgegeven beoordelingsrichtlijn ‘padelbanen en geluid’.

Download de handreiking plus bijlage en addendum hier:

Handreiking Padel en Geluid

Bijlage bij Handreiking Padel en Geluid

Handreiking Padel en Geluid addendum

Uitgangspunten

De handreiking is uitsluitend bedoeld voor nieuw aan te leggen padelbanen in de open lucht. Doel van de handreiking is niet alleen een leidraad voor initiatiefnemers, maar zeker ook voor gemeenten en omwonenden. De handreiking sluit aan bij de in Nederland toepasselijke richt- en grenswaarden voor geluid en vervangt dus niet de huidige wet- en regelgeving.

Bronvermogen en invloedgebied padelbaan

In Nederland en in België zijn al vele geluidmetingen aan padelbanen verricht. Om tot juiste inzichten en uitgangspunten voor de handreiking te komen, is een groot aantal meetrapporten geanalyseerd. Voor de handreiking is vanuit deze analyse uitgegaan van de representatieve waarde van 91 dB(A) voor het geluidbronvermogen van één padelbaan.

Op basis van dit geluidbronvermogen en diverse andere parameters die de uitstraling van geluid bepalen, is het invloedgebied van het spelen van padel (dus nog zonder gedetailleerd akoestisch onderzoek) bepaald. Afhankelijk van de ligging, locatie en diverse parameters worden er in de handreiking invloedgebieden benoemd voor de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit.

Maatwerk

De daadwerkelijke inpasbaarheid van padelbanen is en blijft altijd maatwerk. Er is geen keiharde grens te noemen binnen of buiten het invloedgebied of een initiatief wel of niet akoestisch inpasbaar is. Ook kan de invloed van andere geluidbronnen binnen de inrichting (bijvoorbeeld andere sportactiviteiten) een rol spelen. Er dient, indien een locatie nabij woningen is gelegen, altijd gedetailleerd onderzoek plaats te vinden om daadwerkelijk te kunnen bepalen of het inpasbaar is. Met de juiste maatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) kunnen padelbanen ook binnen de genoemde invloedsgebieden akoestisch inpasbaar zijn. De taskforce adviseert dan ook om te allen tijde akoestisch onderzoek integraal onderdeel te maken van plannen voor de realisatie van padelbanen. Ook wordt geadviseerd om altijd vroegtijdig in overleg te gaan met betrokkenen (initiatiefnemers, gemeenten en omwonenden).

Vragen?

De handreiking is in beheer van Sportinfrastructuur.nl (onderdeel van NOC*NSF). Voor algemene vragen kan men terecht bij info@sportinfrastructuur.nl Voor meer specifieke vragen kunt u mailen naar info@sportengemeenten.nl.

, , , , ,

Geplaatst op: 31 januari 2023