Miljoenennota 2021: Wat wil het kabinet?

Juist tijdens de coronacrisis merken we volgens het kabinet hoe relevant een gezonde leefstijl is. Voldoende beweging en sport zijn belangrijk voor ons welbevinden en we realiseren ons des te meer dat sport ook een groot sociaal aspect heeft. De huidige situatie heeft echter een grote impact op de sector. Om de infrastructuur gezond te houden helpt het kabinet lokale sportverenigingen rechtstreeks en via hun verhuurders met financiële steun om bijvoorbeeld hun gebouwen te kunnen blijven beheren. Ook in 2021 blijft het kabinet naar eigen zeggen voortvarend aan de slag met het sportbeleid en het Sportakkoord.

Dit laatste krijgt onder andere uitwerking in lokale sportakkoorden waarbij men van rijkswege een link met de preventieakkoorden ter plekke van belang acht. Het gaat tevens om de uitbreiding van buurtsportcoaches van 2.900 fte in 2016 naar 3.665 fte in 2021: de laatste doelstelling was in juli 2020 al voor 98 procent bereikt. Thans sport en beweegt ongeveer de helft van de bevolking ouder dan 4 jaar naar behoren, onder andere met behulp van de coaches zou dit percentage vergroot moeten worden.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Op 15 september is de Regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 opengesteld met een bedrag van 89,5 miljoen euro. Gemeenten en andere verhuurders kunnen hieruit bij DUS-I een subsidie aanvragen om de huur van de lokale amateursportorganisaties in de eerste coronaperiode (deels) kwijt te schelden. Daarnaast is er algemene rijkssteun onder andere via de TOGS. Voor de lokale verenigingen die bijvoorbeeld vanwege hun grootte geen beroep hierop kunnen doen komt er tot 1 juni compensatie voor vaste lasten via de Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 ad 44,5 miljoen euro. De financiële coronaschade loopt ook na 1 juni door, met name bij de lokale zwembaden en ijsbanen van naar schatting respectievelijk 93 en 6 miljoen euro vanwege hun beperkte openstelling en hoge kosten. Het kabinet is in principe bereid tot vergoeding op basis van door deze instellingen aan te leveren realisatiecijfers.

De overige regelingen ter stimulering van lokaal sporten en bewegen worden in 2021 gehandhaafd. Dit betreft de Decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties ad 75 miljoen euro in het Gemeentefonds, waaruit buurtsport- en cultuurcoaches worden bekostigd. Ook het rijksgeld voor de lokale sportakkoorden ad 10 miljoen euro blijft beschikbaar. Daarnaast is er gelet op de verruimde BTW-sportvrijstelling de Specifieke uitkering stimulering sport voor de accommodaties van gemeenten ad 183 miljoen euro en de Subsidieregeling Bouw en onderhoud van sportaccommodaties voor amateurorganisaties ad tenminste 30 miljoen euro.

Reactie VSG

André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten: “Wij zijn blij dat juist in deze tijd het Kabinet doorzet op de ingeslagen weg van lokaal maatwerk met de Sportakkoorden en bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheden voor koppeling daarvan met lokale preventieakkoorden. Continuïteit in beleid geeft rust bij sport- en beweegaanbieders en partners van gemeenten. Meer dan ooit is duidelijk wat gezondheid en elkaar sportief ontmoeten voor mensen betekent. De regelingen om de unieke sportinfrastructuur in deze tijd te ondersteunen zijn dan ook in goede samenwerking met de minister en de directie sport van het ministerie van VWS en NOC*NSF en natuurlijk VNG tot stand gekomen.”

, , , , ,

Geplaatst op: 17 september 2020