NLsportraad presenteert adviesrapport ‘De opstelling op het speelveld’ – Van (integrale) sportwet tot verdere samenwerking in sportsector…

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft op 19 november 2020 het adviesrapport ‘De opstelling op het speelveld’ aangeboden aan minister van Sport Tamara van Ark en de partners van het Nationaal Sportakkoord Anneke van Zanen (NOC*NSF) en Lucas Bolsius (Vereniging Sport en Gemeenten). Het rapport bevat het advies van de NLsportraad over de organisatie en financiering van de sport in Nederland in de toekomst. Ook benadrukt de NLsportraad de waarde van sport als doel en vooral ook de maatschappelijke bijdrage aan andere beleidsdoelstellingen zoals gezondheid, preventie, zorg en een inclusieve samenleving.

Om ervoor te zorgen dat ook de mensen die niet of nauwelijks sporten of bewegen en dat het bestaande sport- en beweegaanbod ook voor hen toegankelijk(er) wordt, adviseert de NLsportraad om de verantwoordelijkheden en taken van overheden en de sportsector vast te leggen in een wettelijke basis. De rol van de overheid zou daarmee groter moeten worden en meer beleidsoverstijgend.

De NLsportraad realiseert zich dat haar advies voor een publiek stelsel gepaard zal gaan met een forse financiële vraag. Zij werkt de komende maanden aan een advies waarin gekeken zal worden naar een mogelijke koppeling met het zorgstelsel vanwege het preventieve karakter van sport en bewegen. “Gedacht kan worden aan een geïndexeerd percentage voor sport en bewegen, gerelateerd aan bijvoorbeeld het bruto binnenlands product of het budget voor curatieve zorg”, stelt de NLsportraad.

Een ander onderdeel waar in het rapport dieper op wordt ingegaan is het versterken van de sportsector. De NLsportraad benadrukt de noodzaak tot meer eenheid en samenwerking in de sportsector.

Reactie Vereniging Sport en Gemeenten

Een eerste reactie van de voorzitter van Vereniging Sport en Gemeenten Lucas Bolsius op het rapport: “De sportsector is zeer divers en kent veel verschillende sport- en beweegaanbieders. Gezamenlijk vormen zij een belangrijk onderdeel van de sportinfrastructuur in onze gemeenten. Van zzp-ers die sportlessen verzorgen voor senioren, buurtsportcoaches die zich richten op mensen met een beperking, bootcampinstructeurs, zwembaden, vechtsport- en urban sportaanbieders en natuurlijk de vele vrijwilligers van sportverenigingen. En dan noem ik toch ook de grote investeringen die gemeenten doen in het steeds beweegvriendelijker maken van de woonomgeving waar mensen anders of zelfgeorganiseerd gebruik van maken. Met de beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19 zien we meer dan ooit tevoren de grote waarde van die lokale sportinfrastructuur. Juist ook in de wijken en buurten waar sport en bewegen zo belangrijk is.”

“De NLsportraad snijdt een aantal interessante onderwerpen aan en gooit daarmee ook wel een behoorlijke steen in de vijver van hoe in Nederland de sportsector in al haar facetten georganiseerd is. De optie van een wettelijk kader voor sport roept verschillende gedachten en ook wel heel veel vragen op. Gemeenten investeren nu al jaarlijks zo’n 1,5 miljard euro rechtstreeks in sport en nog veel meer in de openbare ruimte. Een integrale, beleidsoverstijgende aanpak op lokaal, provinciaal en landelijk niveau klinkt op zichzelf goed. Of daar een wettelijk kader voor nodig is? Je zou het nu ook al kunnen doen. We kijken daarom met belangstelling uit naar vooral de komende kabinetsperiode en wat het kabinet gaat doen met de adviezen van de NLsportraad.”

“Met het ministerie van VWS directie sport, NOC*NSF en VSG trekken we samen op als het gaat om het Nationaal Sportakkoord. 346 van de nu nog 355 gemeenten hebben dit jaar lokale sportakkoorden getekend. In 349 gemeenten zijn nu al zo’n 5.500 buurtsportsportcoaches actief. Een verdere versterking van wat wij als gemeenten nu al samen met onze lokale partners doen zou uiteraard toe te juichen zijn. Over de hoe-vraag gaan wij graag in de nabije toekomst in gesprek.”

Vereniging Sport en Gemeenten bedankt de NLsportraad voor het vele werk en de interessante inzichten van het rapport. “Een rapport dat niet snel in de onderste lade zal belanden schat ik zo in,” aldus Lucas Bolsius.

Bijlagen

PERSBERICHT Advies NLSportraad maak van sport een publieke voorziening

NLsportraad advies De opstelling op het speelveld 19 november 2020

NLsportraad samenvatting advies De opstelling op het speelveld 19 november 2020

NLsportraad factsheet advies De opstelling op het speelveld 19 november 2020


, , , , , ,

Geplaatst op: 20 november 2020