Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed in oprichting

Op 30 september 2020 is de Regeling Specifieke Uitkering Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed gepubliceerd. Met deze regeling kunnen provincies een ontzorgingsprogramma opzetten. Het ontzorgingsprogramma ondersteunt kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van de gebouwen die zij in eigendom hebben. Provincies kunnen deze regeling aanvragen van 1 oktober 2020 tot en met 13 november 2020. Dit geld moet uiterlijk 1 januari 2024 zijn besteed.

Maatschappelijke organisaties nemen het voortouw met het verduurzamen van hun gebouwen. De kleinere maatschappelijk vastgoedeigenaren hebben vaak een gebrek aan kennis en capaciteit om hun vastgoed te verduurzamen. Met de regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed krijgen zij ondersteuning en begeleiding op maat van de provincies.

Vanuit de provincies zullen adviseurs de eigenaren van maatschappelijk vastgoed begeleiden om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun gebouwen. Dit begeleidingstraject loopt tot aan het moment van aanbesteding en uitvoering daar waar de eigenaar zelf verantwoordelijkheid moet nemen.

Deze regeling is mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Versnelling en opschaling van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is nodig met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange termijn (Klimaatakkoord) en de korte termijn (Urgenda-vonnis).

Kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren

De ontzorgingsprogramma’s van de provincies moeten zich richten op kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. In de regeling worden daaronder verstaan:

 • gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020;
 • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal 20 gebouwen in eigendom;
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen in eigendom;
 • zorgaanbieders in langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, en eerstelijnszorg met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • culturele algemeen nut beogende instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom.

De provincies zullen in hun aanvraag verwerken op welke van deze doelgroepen zij zich zullen richten en hoe dit programma zal aansluiten bij bestaande regelingen en programma’s in de provincie.

Subsidiabele activiteiten ontzorgingsprogramma provincies

De activiteiten die subsidiabel zijn en die provincies middels deze Specifieke Uitkering kunnen gaan organiseren zijn beschreven in de publicatie in de Staatscourant. Het gaat dan om de volgende type ondersteuningsactiviteiten:

 • het begeleiden van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van gebouwde onroerende zaken die zij in eigendom hebben tot aan het moment van aanbesteding van de maatregelen ter verduurzaming van deze gebouwde onroerende zaken;
  • het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van gebouwde onroerende zaken die zij in eigendom hebben;
  • het delen van opgedane regionale kennis en ervaring met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

De subsidie is niet bedoeld ter bekostiging van de maatregelen zelf. De activiteiten in de aanvraag als onderdeel van het op te richten ontzorgingsprogramma vanuit de provincie moeten voor 1 januari 2024 afgerond kunnen zijn.

Vervolgstap

Bent u klein maatschappelijk vastgoedeigenaar dan adviseren wij u om, begin 2021, actief met de provincie in contact te treden om kenbaar te maken dat u van deze ondersteuning gebruikt wenst te maken.

Meer weten?


, , ,

Geplaatst op: 9 oktober 2020