Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024–2025 gepubliceerd in Staatscourant

Vandaag is de Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024–2025 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling staat ook wel bekend onder de naam SPUK Sport of SPUK btw. Deze regeling kent een looptijd van twee jaar.

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen en exploitatiekosten in sport veelal niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport.

Bekijk hier de Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024–2025 zoals die vandaag is gepubliceerd in de Staatscourant.

De voornaamste wijzigingen zijn:

  • Vereenvoudigde aanvraag: Gemeenten doen een aanvraag voor een voorschot op basis van een vast bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde van de gerealiseerde bestedingen van de laatste drie verantwoordingen voor deze specifieke uitkering, in verhouding tot het beschikbare budget. Voor dit jaar wordt aangesloten bij de bestedingen over de jaren 2020-2022. U hoeft geen aanvraag meer te doen op basis van een specificatie of begroting per kostenpost.
  • Het uitkeringspercentage is gewijzigd van 17,5% naar 18%.
  • U kunt geen uitkering meer aanvragen voor kosten voor het mengpercentage. Dit zag in de vorige regeling toe op de overheadkosten van gemeenten. Ter compensatie is het uitkeringspercentage verhoogd.
  • Kosten voor bewegingsonderwijs, zowel voor primair als voortgezet onderwijs komen niet voor toepassing van de SPUK regeling in aanmerking.
  • Voor ‘onbillijkheden van overwegende aard’ kan een beroep worden gedaan op een hardheidsclausule.

In bijlage 1 van de regeling kunt u voor uw gemeente nagaan welke verdeelsleutel voor 2024 is toegepast en in welk voorschot dit resulteert in 2024.

Let op, een uitkering wordt op aanvraag verstrekt. Wat inhoudt dat u een aanvraag moet indienen om aanspraak te maken op dit voorschot. Op korte termijn zal dus-i uw gemeente een link met het aanvraagformulier doen toekomen. De aanvraag tot verlening van een uitkering voor kalenderjaar 2024 kan worden ingediend  tot en met 30 april 2024.

Krijgt u in 2024 geen voorschot uitgekeerd, dan is het toch verstandig een aanvraag in te dienen voor het geval u uiteindelijk toch kosten gaat maken waarop deze SPUK regeling van toepassing is. Zonder aanvraag kan er immers geen herziening plaatsvinden.

Voor het kunnen doen van een aanvraag ontvangt uw gemeente via dus-i een separaat aanvraagformulier. De termijn is voor indiening is zeer kort dus houdt de berichten van dus-I goed in de gaten en dien uw aanvraag tijdig in!

Een veelgestelde vraag die we krijgen is wat er gebeurt als uw bestedingen in 2024 hoger uitvallen dan uw voorschot? Indien uw besteding in 2024 hoger is dan het voorschot dat uw gemeente heeft ontvangen, dan vindt er een herziening van de verlening plaats. Onder de voorwaarden dat de besteding van de ontvanger van een uitkering ten minste € 1.000 hoger zijn dan het voorschot; en er ten minste € 2.000.000 resteert binnen het uitkeringsplafond. De werkelijke bestedingen dienen te worden verantwoord in de SISA eindverantwoording. Deze gaat dus een extra belangrijke rol spelen bij toekenning van de definitieve hoogte van het uitkeringsbedrag. Zijn uw werkelijke bestedingen lager dan het voorschotbedrag dan dient u de teveel ontvangen bedragen na de SISA-verantwoording terug te betalen. Meer hierover leest u in de regeling en de toelichting daarop.

Het uitkeringsplafond voor het 2024 bedraagt 189 miljoen euro. Mocht het uitkeringsplafond worden overschreden, dan wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangers.

Via de website van dus-i zal meer informatie worden verstrekt en zal er ook een vraag en antwoord worden opgenomen.

Heeft u naar aanleiding van deze regeling vragen, dan kunt u deze via het contactformulier van dus-i stellen.

, ,

Geplaatst op: 11 april 2024