Sport & Coronavirus – Belangrijke update 28 mei 2020

In deze update treft u onder andere informatie aan over compensatieregelingen voor de sport en enkele te verwachten verruimende maatregelen.

We willen u hierbij informeren over de twee compensatieregelingen sport voor de periode 1 maart – 1 juni:

  • De compensatiebijdrage kwijtschelding huren sportverenigingen;
  • De stimuleringsregeling voor amateursportverenigingen met een (gedeeltelijke) eigen accommodatie.

Hier treft u een Q&A die het proces beschrijft tot aan de publicatie van de regelingen. De beschreven werkwijze is gebaseerd op dezelfde werkwijze die is gevolgd met de SPUK Stimulering Sport, SPUK Sportakkoord en BOSA. De ‘inrichting’ van de uitkeringen bevindt zich in de eerste fase. De intentie is beide trajecten voor de zomer af te ronden.

Bekijk ook de brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer van 28 mei. Ook hierin wordt op meerdere plekken over de regelingen voor sport gesproken.

Verruiming per 1 juni voor jongeren t/m 18 jaar

Nieuw is dat per 1 juni geldt dat jongeren tot en met 18 jaar tijdens het sporten weer gewoon spelcontact mogen hebben tijdens het sporten. Dit gold al voor de doelgroep tot en met 12 jaar.

Binnensport per 1 juli

Premier Rutte heeft 27 mei jl. ook een en ander gezegd over het naar voren halen van een aantal verruimingen van 1 september naar 1 juli. Het betreft dan met name het onder strenge voorwaarden weer binnen mogen sporten. Dit geldt specifiek voor sportscholen en fitness (zie brief aan Tweede Kamer van Minister Hugo de Jonge, 28 mei). Wij gaan er op dit moment vanuit dat dit ook voor de binnensportverenigingen zal gaan gelden.

Sportkantines

In het advies van het OMT van 25 mei jl. wordt aangegeven dat zij weliswaar geen bezwaren zien met het eerder openen van de sportkantines, zo lang de maatregelen en protocollen die voor de horeca gelden ook in sportkantines worden toegepast. Echter, het OMT brengt daarbij in herinnering dat de rationale om sportkantines in beginsel gesloten te houden, gelegen was in het beperken van het aantal contacten dat zou ontstaan bij het weer toestaan van sportactiviteiten. Nu besluitvorming over de opening van sportscholen en fitnesscentra van 1 september naar 1 juli is verplaatst, heeft het kabinet besloten de sportkantines ook bij deze stap in de versoepeling te betrekken.

Aanvullende protocollen en handreikingen

Vereniging Sport en Gemeenten werkt samen met NOC*NSF en sportbonden aan protocollen voor binnensport en sportkantines en -terrassen. Voor de meer technische vragen over bijvoorbeeld het reinigen van sportvloeren, toestellen, ventilatie en klimaatbeheersing in sportzalen werkt Vereniging Sport en Gemeenten samen met meerdere bedrijfspartners aan een specifieke handreiking voor exploitanten en beheerders. De verschillende protocollen worden uiteraard afgestemd met het ministerie van VWS en indien nodig voor advies aangeboden aan RIVM en/of het OMT.

Financieel na 1 juni?

Wij krijgen uiteraard ook veel vragen over hoe het na 1 juni verder gaat met een eventueel tweede steunpakket sport van de Rijksoverheid. Net als voor het traject 1 maart : 1 juni, trekken wij hierbij samen op met VNG binnen het brede steunpakket ‘mede-overheden’ (zie ook Kamerbrief minister Ollongren). Zodra hierover meer bekend is zullen wij u daarover informeren.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot COVID-19 verwijzen wij u naar ons dossier.

, , , ,

Geplaatst op: 28 mei 2020