Sport verenigt Nederland!

Uitwerking zes thema’s in sportakkoord met VSG en NOC*NSF als strategisch partners

Met zijn brief informeert minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins de Tweede Kamer over de voortgang van de totstandkoming van het sportakkoord. Na de verkenningsfase is het nu zaak over te gaan tot uitwerking.

In het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ wordt meer aandacht gevraagd voor de betekenis die sport heeft voor Nederland. Het kabinet zet zich in om de sport financieel en organisatorisch te versterken. De minister wil dit, namens het kabinet, samen doen met partijen die daarvoor verantwoordelijkheid willen nemen en een concrete bijdrage gaan leveren. Het is zijn bedoeling om voor het zomerreces een sportakkoord met deze partijen te sluiten.

Sport verenigt Nederland

Tussen januari en april 2018 heeft een brede verkenning plaatsgevonden. De partijen waarmee de minister heeft gesproken en de opbrengst van deze verkenning zijn terug te vinden in het document ‘Sport verenigt Nederland’. Uit de verkenningsfase kwam naar voren dat er al heel veel gebeurt om de sport in Nederland te versterken maar dat de samenhang tussen activiteiten en samenwerking tussen partijen dient te worden verbeterd. Er is in het veld behoefte aan een integrale visie en een ‘stip op de horizon’ voor de sport in Nederland. Het sportakkoord zou in die behoefte aan visie en richting moeten voorzien, naast concrete afspraken en maatregelen voor de korte termijn.

Zes thema’s

Op basis van vele gesprekken, heeft de minister een eerste aanzet geformuleerd om te komen tot een gezamenlijke visie die als basis kan dienen voor het sportakkoord. Daarin zijn zes thema’s geformuleerd die nader uitgewerkt moeten worden, samen met betrokken partijen. VSG/gemeenten en NOC*NSF/sportbonden worden door de minister genoemd als strategische partners in dit proces. Voor ieder van de zes thema’s komt er een zogenaamd uitwerkingsteam. De teams gaan concrete gezamenlijke ambities en doelstellingen per thema formuleren en in kaart brengen wat er van verschillende partijen nodig is om deze doelstellingen te bereiken.

Bijlagen:

Brief voortgang sportakkoord

Sport verenigt Nederland


Geplaatst op: 8 mei 2018