Sportief aanbesteden

De werkgroep ‘Sportief aanbesteden’ van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) presenteert het document Sportief aanbesteden - Gouden regels voor gemeenten en aanbieders bij het aanbesteden en inkopen van de bouw en inrichting van sportvoorzieningen.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van sportvoorzieningen. Het belang van die rol uit zich onder andere in de aanbestedingsprocedure. De opdrachtgever bepaalt de (wijze van) uitvraag. Daarbij laat hij zich uiteraard leiden door wettelijke regels en het eigen (inkoop)beleid. Maar ook ongeschreven regels, maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de markt kunnen de procedure beïnvloeden. Het wel of niet goed verlopen van het aanbestedingsproces – en daaraan gekoppeld het succes van het eindresultaat – hangt mede af van de mate van ervaring met en kennis van deze invloeden.

Dit document poogt een bijdrage te leveren aan die kennis. Juist nu lijkt dit van belang. Niet alleen zijn in een aantal gemeenten nieuwe bestuurders – potentiële opdrachtgevers – geïnstalleerd na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, ook de uitvoering van de in juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet doet nog veel procesbelemmerend stof opwaaien.

Gouden regels

Met ‘sportief aanbesteden besteden’ wordt in dit verband bedoeld: een aanbestedingsprocedure die uitgaat van fair play van zowel opdrachtgever en opdrachtnemer(s). De in 2016 opgerichte werkgroep ‘Sportief aanbesteden’ inventariseerde alle problemen en bracht vorig jaar een dertigtal vertegenwoordigers van zowel aanbestedende als uitvoerende partijen bij elkaar – marktpartijen, bestuurders, adviseurs – om te sparren over de vraag: hoe kan het aanbesteden beter. Dit proces resulteerde in de in dit document beschreven ‘gouden’ regels voor aanbesteden. Deze regels gaan in op de (praktische) proceskant van aanbestedingsprocedures en zijn afgestemd op de actieagenda ‘Beter Aanbesteden’ en de ‘Gids Proportionaliteit’. Tot slot wordt een overzicht gegeven van bedrijven die sportaccommodaties kunnen bouwen, inrichten en/of exploiteren.

Download het document Sportief aanbesteden:

Document Sportief Aanbesteden 3e druk

Geplaatst op: 25 juni 2018