Update COVID-19 en sport 16 december 2021

Met dit bericht informeren wij u over een aantal punten als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december jl. heeft demissionair premier Mark Rutte aangegeven dat de maatregelen die sinds 28 november 2021 gelden, tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 zullen worden verlengd.

Ook gaan het basisonderwijs, scholen voor het speciaal (basis)onderwijs en de BSO de week voor de kerstvakantie dicht. De BSO is tijdens de kerstvakantie van de scholen wel geopend. Het basisonderwijs start weer op maandag 10 januari 2022.
Op 14 januari 2022 wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Het kan zijn dat het inzicht van het OMT over de omikronvariant aanleiding geeft om dit ‘weegmoment’ te vervroegen. Wij zullen u daar uiteraard over informeren.

Financiële regelingen

Vorige week informeerde wij u al over de verschillende financiële regelingen tot en met 14 december als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Momenteel is VWS directie sport nog bezig met het opnieuw “inrichten”. Uiteraard zijn wij als Vereniging Sport en Gemeenten hier nauw bij betrokken. Voor de laatste twee weken van december is € 25 miljoen beschikbaar en voor januari 2022 € 55 miljoen. De (concept) regelingen zien er dus als volgt uit:

  • TVS: “Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19”. Totaal € 40 miljoen, inclusief de periode 28 november – 18 december à € 15 miljoen;
  • SPUK IJZ: “Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden”. Totaal € 36 miljoen, inclusief de periode 28 november – 18 december à € 13 miljoen;
  • TASO: “Tegemoetkoming Amateur Sportorganisaties COVID-19”. Totaal € 24 miljoen, inclusief de periode 13 november – 18 december à € 7 miljoen;

Disclaimer officiële publicatie(s) en ingangsdata

De regelingen zullen vermoedelijk begin 2022 ingaan en zullen kort daarvoor officieel gepubliceerd worden. De Dienst Uitvoering Subsidies-Instellingen van het Ministerie van VWS DUS-i (www.dus-i.nl) zal weer de uitvoeringsorganisatie zijn. Het is denkbaar dat in overleg de aanvangsperiode van 28 november voor de SPUK IJZ nog zal worden aangepast naar bijvoorbeeld de periode van invoering van de CTB-check (13 november). Ook hebben wij gevraagd voor de SPUK IJZ een splitsing aan te brengen tussen de aanvragen voor 2021- en 2022. Dit vanwege boekhoudkundige redenen. Wij zullen u uiteraard hierover tijdig informeren.

Primair Onderwijs en activiteiten in de vakantie

Gymzalen primair onderwijs worden niet alleen gebruikt door het onderwijs zelf. Het is derhalve denkbaar dat verenigingen gebruik willen blijven maken van die voorzieningen. Specifiek in de (vervroegde) vakantieperiode is het denkbaar dat sport- en beweegaanbieders sowieso al meer activiteiten overdag gepland hebben. In overleg met NOC*NSF en de sportbonden hebben wij opgeroepen om met deze activiteiten vooral ook rekening te houden de basisregels voor Corona en de geest van de maatregelen zoals het eerder sluiten van het primair onderwijs. Wij willen u verzoeken waar mogelijk maatwerk toe te passen.

Verkenning op “leren leven met…”

Het kabinet wil in de afwegingen van de dilemma’s en belangen kijken wat met elkaar gedaan kan worden om te komen tot een aanpak voor de tweede helft van deze winter (korte termijn, Q1 2022) en daarna (lange termijn, Q2-Q4 2022 en verder). Daarom herijkt het kabinet de huidige aanpak op basis van de volgende vijf thema’s:

  1. Interventiesystematiek cf. de huidige aanpak met leidende signaalwaarden
  2. Maatregelen en instrumenten
  3. Zorgcapaciteit
  4. Normalisering besluitvormingsproces
  5. Communicatie en gedrag

Maatschappelijke klankbordgroep en betrokkenheid diverse partijen

Het kabinet wil deze herijking en de verschillende sporen daarbinnen nadrukkelijk doen samen met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving. Hiervoor wordt een maatschappelijke klankbordgroep ingericht met vertegenwoordigers van onder andere werknemers, werkgevers, gemeenten, onderwijs, zorg, horeca, evenementen, cultuur, sport, jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Zie ook de bijlage “stand van zaken brief”, hoofdstuk 4. Aanpak voor deze en komende winter(s), pagina 18 e.v.

Deze gesprekken zullen de komende weken gevoerd worden om zoveel mogelijk gezamenlijk tot een duurzame aanpak te komen. De intentie van het kabinet is om medio januari 2022 hierover de Tweede Kamer te informeren. Als Vereniging Sport en Gemeenten zijn wij hierbij nauw betrokken. Wij zullen daarbij een vertegenwoordiging van onze achterban betrekken voor onze inbreng. Uiteraard houden wij u ook hierover op de hoogte.

KNVB Oudejaarsevent E-voetbal

Speciaal voor jongeren organiseert de KNVB in samenwerking met eMense en WePlay Esports een online FIFA toernooi tijdens de feestdagen. Gemeenten kunnen tegen een kleine vergoeding intekenen op dit online event waarbij jongeren via het Jantje.gg platform op een leuke manier worden uitgedaagd. De organisatie wordt compleet verzorgd. In de bijlage is meer informatie over dit online toernooi te vinden.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Nick Hoogebeen, partnershipmanager E-Voetbal, 06-12 42 61 55 / nick.hoogebeen@knvb.nl.

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

, , , ,

Geplaatst op: 16 december 2021