Update COVID-19 en sport, 21 december 2021

Zoals wij zondag 19 december jl. in onze update al verwachtten zijn er enkele verduidelijkingen waar het gaat om de maatregelen die de sport aangaan. Hieronder de punten op rij:

Sporten met tweetallen

  • Er is enige onduidelijkheid over het sporten met tweetallen van 18 jaar en ouder en het al dan niet mogen heen en weer lopen van een trainer tussen die tweetallen voor instructie. Wij hebben hierover vandaag overleg gehad met het ministerie van VWS, NOC*NSF en het Platform Ondernemers in de Sport. Wij proberen gezamenlijk zo dicht mogelijk bij de maatregelen te blijven zoals die ook een jaar geleden om deze tijd zijn ingevoerd. De volgende verduidelijking over het sporten met tweetallen is dan ook exact gelijk aan die van vorig jaar (18 december 2020) en kan dus ook nu gehanteerd worden:

           …Vooropgesteld dient te worden dat de tweetallen gedurende de
           training niet van samenstelling mogen wisselen. De afstand tussen de sporters van een
           tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de tweetallen dient meer dan 1,5 meter
           te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Wij geven over die afstand geen
           advies, maar 4 à 5 meter lijkt in de praktijk het meest aangehouden te worden. Ook zien
           we dat er vakken worden gemaakt waarbinnen tweetallen op veilige afstand van elkaar
           kunnen sporten. Om instructie te geven aan één tweetal mag een trainer van tweetal naar
           tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van het tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan
           alle tweetallen in één keer mag niet…

Dubbelen met padel, tennis, beachvolleybal etc.

  • Dubbelen is niet toegestaan. Dit is hoe je het wendt of keert immers een groep van 4. Ook dat is gelijk aan vorig jaar december.

Onderlinge wedstrijdjes

  • Spelen van onderlinge wedstrijdjes op de club (sportaccommodatie) voor jongeren t/m 17 jaar is wel toegestaan. Er wordt verzocht deze activiteiten niet uit te laten groeien tot complete toernooien.

Verzorging paarden

  • Berijden van paarden voor verzorging is wel toegestaan.

Zweminstructeur is geen essentieel beroep

  • Zweminstructeurs vallen niet onder essentiële beroepen en kunnen daarmee geen recht op opvang bij een kinderdagverblijf of BSO claimen. Wellicht dat op lokaal niveau tot passende oplossingen kan worden gekomen. Het formele antwoord van NCTV:

          Zweminstructeur

          In het kader van de op 18 december afgekondigde maatregelen en de daarbij behorende
          sluiting van het basisonderwijs en de BSO is er door de Rijksoverheid een lijst opgesteld
          met cruciale sectoren/processen/ beroepsgroepen die aanspraak kunnen maken op de
          noodopvang voor hun kinderen. De lijst van cruciale beroepsgroepen geeft inzicht in de
          belangrijkste beroepen die we nu nodig hebben om de samenleving draaiende te houden –
          maar is niet alomvattend. Welke beroepen en/of functies daar precies onder vallen is
          maatwerk. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is
          er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de kinderen van ouders die de samenleving
          draaiend houden.

          Zweminstructeur valt niet onder de op de lijst opgenomen cruciale beroepen, die
          aanspraak maken op noodopvang. Ondanks het feit dat meerdere uitzonderingen gelden
          op de sluiting, zoals zwemlessen, geldt niet dat al deze beroepsgroepen ook als cruciaal
          beroep worden beschouwd.

Lokaal maatwerk

De maatregelen zijn op deze wijze eerder al toegepast en daarmee voor de uitvoering ervan zo herkenbaar mogelijk gehouden. Uiteraard blijven wij adviseren wel lokaal maatwerk waar mogelijk toe te passen.

Nuttige links en contacten

Voor actuele informatie over de maatregelen, specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

, , , , ,

Geplaatst op: 21 december 2021