Update COVID-19 en sport 24 maart 2021

Dinsdag 23 maart jl. was er weer een persconferentie van de minister president. Helaas zonder verruiming van de mogelijkheden voor sport. Hoewel het opschuiven van de avondklok naar 22:00 uur wel ook met zich meebrengt dat buiten sporten iets langer door kan gaan.

Wel informeren wij u via deze weg over een aantal belangrijke financiële zaken en andere relevante zaken die op dit moment spelen mede in relatie tot sport.

Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 gepubliceerd

Wij informeerden u al eerder via deze weg en tal van andere digitale informatiesessies over de SPUK voor ijsbanen en zwembaden. De definitieve regeling is deze week gepubliceerd in de Staatscourant (zie bijlage onderaan deze brief). Gemeenten kunnen vanaf 1 april deze uitkering aanvragen voor de compensatie van het exploitatietekort 2020 waarmee een zwembad of een ijsbaan is geconfronteerd als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Er is een totaal bedrag voor 2020 beschikbaar van 100 miljoen euro. Een aanvraag kan door de gemeente worden ingediend in de periode van 1 april 2021 tot 1 juni 2021. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUS-I. Wij meldden u al eerder dat er ook voor Q1 en Q2 van 2021 eenzelfde regeling komt.

Er is gekozen voor het verstrekken van een specifieke uitkering, omdat dit de gemeenten de mogelijkheid geeft om naar eigen inzicht te handelen en daarbij naast een aanvullende subsidie, een huurkorting aan te kunnen bieden aan de exploitanten. Deze huurkorting past binnen het bredere kader van de steunmaatregelen die rijksbreed aan worden geboden.

Een huurverlaging of –kwijtschelding kwalificeert niet als omzet voor de NOW. De huurverlaging of –kwijtschelding over de kosten voor de bedrijfsvoering, niet over de reguliere manier van inkomsten verwerven (voor ijsbanen en zwembaden: de verkoop van entreekaarten). Daarom kan de NOW die is aangevraagd door de exploitanten van zwembaden en ijsbanen behouden blijven en in mindering worden gebracht op het negatieve resultaat op de winst- en verliesrekening.

Indien de gemeente door het ontbreken van een huur-/subsidierelatie een specifieke subsidieregeling instelt – met name bij ijsbanen kan dat het geval zijn – betekent een subsidie aan die desbetreffende exploitant dat dat dan wel van invloed is op de omzet en dus ook op de NOW. Het is in dat geval belangrijk dat u daarbij rekening houdt met de hoogte van uw aanvraag voor dat deel dat de desbetreffende exploitant dan NOW moet terugbetalen. Hiermee is binnen het totaal beschikbare bedrag ook rekening gehouden.

Huur en btw-belaste exploitatie

Wij zouden u er op willen wijzen dat er in een aantal gemeenten een discussie met de exploitant loopt over btw-belaste exploitatie. Voor die exploitanten is het van belang dat de gemeente dan voor de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie (waaronder ook zwembaden) aan de sportexploitant een huurprijs berekent die ten minste de integrale kostprijs bedraagt. Dit kan de hoogte van de aanvraag binnen de SPUK IJZ en de compensatie op lokaal niveau via de huurverlaging of -kwijtschelding  beïnvloeden. Wij zouden u in het voorkomend geval willen aanraden hierover met de exploitant afspraken te maken. Voor eventuele ondersteuning hierbij kan VSG u in contact brengen met gespecialiseerde fiscale adviseurs.

Aanvragen TASO-Q4 voor sportverenigingen nog mogelijk tot en met 5 april

Op dit moment is het DUS-I loket voor de regeling TASO-Q4 geopend. De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties met minimaal 10% omzetdaling over Q4-2020 en minimaal €1500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopende lasten) in dezelfde periode. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten.
Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar. Tot vorige week hebben zo’n 1900 amateursportorganisaties voor ruim € 8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Er is dus nog het nodige budget beschikbaar. Wellicht kunt u uw lokale verenigingen nogmaals op deze regeling wijzen. Het zou bijzonder jammer zijn als verenigingen die daar wel recht op hebben, geen gebruik maken van deze mogelijkheid tot compensatie. Alle info over de TASO regeling is op de website van DUS-I te vinden.

Toelichting steunpakket mentaal welzijn en leefstijl en Sport

Eerder informeerden wij u al kort over het kabinetsbesluit over het steunpakket mentaal welzijn en leefstijl. Daarbij is specifiek ook voor sport en bewegen een rol weggelegd. Doel en rol van de gemeenten is om extra steun te organiseren langs drie actielijnen:

  • Intensivering initiatieven die bijdragen aan welzijn jeugd;
  • Intensivering initiatieven die bijdragen aan ontmoeting en begeleiding van ‘kwetsbare’ groepen;
  • Intensivering initiatieven die een gezonde leefstijl ondersteunen en bevorderen.

De specifieke invulling en keuze voor doelen en doelgroepen van de extra inzet van deze incidentele middelen wordt lokaal gemaakt. Ons advies is om bij die keuze en de uitvoering inwoners, lokale partners en ondernemers vooral de relevante maatschappelijke organisaties en partners te betrekken zoals die in veel gemeenten ook al betrokken zijn bij het lokale sport- en/of preventieakkoord, zodat deze netwerken verder versterkt en benut worden.

Het ligt voor de hand zoveel mogelijk in te zetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten, zodat eventuele hulp en ondersteuning ook op korte termijn tot stand kan komen. Ook investeringen in innovaties die blijvend bijdragen aan mentaal welzijn, bestrijden van eenzaamheid en bevorderen van een gezonde leefstijl voor kwetsbare inwoners behoren tot de mogelijkheden.

De keuze tussen landelijke (€ 50 miljoen) en lokale inzet (€ 150 miljoen) van middelen is een keuze van het Kabinet na uitgebreid overleg met de gemeenten. In deze update beperken wij ons als Vereniging Sport en Gemeenten tot de specifieke middelen voor sport en leefstijl interventies (totaal 33 miljoen). Deze gelden worden via de SPUK Sportakkoord uitgekeerd. 10 miljoen is hiervan al verdeeld over de gemeenten in februari 2021. € 23 miljoen voor leefstijlinterventies volgt in mei, hiervoor zal een bijlage worden opgenomen in het SPUK Sportakkoord.

Over de besteding van de extra middelen in het kader van de SPUK Sportakkoord (sport en leefstijlinterventies) vindt een aparte, summiere verantwoording naar het rijk plaats. De SPUK gelden moeten in principe in 2021 worden besteed, maar mogelijk is er ook nog in 2022 ruimte hiervoor. Hierover vindt nog overleg plaats met de VNG en wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Landelijke ondersteuning

Nadere informatie over het brede steunpakket en landelijke updates hieromtrent, worden met gemeenten gedeeld via de VNG corona nieuwsbrief en via bestaande kanalen als OZJ, Zorg voor de Jeugd, Met andere Ogen, het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT), de informatievoorziening over de Sport -en preventieakkoorden (via VSG-UPDATES en de regionale ondersteuning Sportakkoorden). Er komen nadrukkelijk geen nieuwe structuren of programma’s. Wij benadrukken samen met VNG  het belang van innovatie, creativiteit, verbinding en inzet op de korte termijn.

Zijn er specifieke regels voor viertallen op een sportveld?

Deze vraag wordt ons nog regelmatig gesteld. Ja, er gelden specifieke regels voor het buiten sporten met viertallen, maar die zijn alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder. De viertallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet. Zie voor actuele vragen en antwoorden ook https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

• Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

• Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

, , ,

Geplaatst op: 26 maart 2021