Update COVID-19: Gevolgen sport aanwijzingsbrief 14 oktober 2020

Dinsdag 13 oktober is er wederom een persconferentie geweest van premier Mark Rutte. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs.

In de afgelopen week zijn wij met het ministerie van VWS directie Sport en NOC*NSF intensief opgetrokken om enerzijds de alsmaar oplopende besmetting met COVID 19 het hoofd te kunnen bieden met specifieke maatregelen voor de sport en anderzijds toch ook sport en bewegen, binnen en buiten voor iedereen mogelijk te houden. Dit laatste is uiteraard vooral gekoppeld aan de sociale -, mentale – en gezondheidswaarde van sporten en bewegen. Wij zijn blij dat dit grotendeels ook is gelukt.

Met dit bericht willen wij u informeren over de belangrijkste maatregelen en wijzigingen. Het betreft met name het volgende:

 • Sportkantines zijn gesloten;
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven;
 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden;
 • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
 • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
 • Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet e.d.);
 • Sportwedstrijden zijn verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.

Wij zullen samen met NOC*NSF en andere sportkoepels vandaag nog alle betrokkenen op lokaal niveau van relevante informatie voorzien.

Financieel

De genomen maatregelen gelden voor tenminste vier weken. Over twee weken analyseert het kabinet de effecten van de maatregelen. Met de minister Tamara van Ark is afgesproken dat we op korte termijn afspraken maken over de financiële consequenties van deze COVID 19 maatregelen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de inmiddels bestaande regelingen (TASO, TVS e.d.)  hiervoor de basis zullen vormen. De al eerder genoemde gesprekken over compensatie voor zwembaden en ijsbanen zijn inmiddels gestart. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en uitkomsten van gesprekken

Vragen

Wij kunnen voorstellen dat ook bij u veel vragen van lokale sport en beweegaanbieders binnen kunnen komen. Het is in dat geval goed om deze indien nodig door te verwijzen naar hun respectievelijke (sport)koepels. Deze worden via ons en NOC*NSF in nauwe samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.
Voor de meest actuele versie van het protocol Verantwoord Sporten verwijzen we u naar website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Informatie

Mocht u vragen hebben over dit bericht en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sporten
en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport


, ,

Geplaatst op: 15 oktober 2020