Update COVID-19: Gevolgen sport aanwijzingsbrief 14 oktober 2020

Dinsdag 13 oktober is er wederom een persconferentie geweest van premier Mark Rutte. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs.

In de afgelopen week zijn wij met het ministerie van VWS directie Sport en NOC*NSF intensief opgetrokken om enerzijds de alsmaar oplopende besmetting met COVID 19 het hoofd te kunnen bieden met specifieke maatregelen voor de sport en anderzijds toch ook sport en bewegen, binnen en buiten voor iedereen mogelijk te houden. Dit laatste is uiteraard vooral gekoppeld aan de sociale -, mentale – en gezondheidswaarde van sporten en bewegen. Wij zijn blij dat dit grotendeels ook is gelukt.

Met dit bericht willen wij u informeren over de belangrijkste maatregelen en wijzigingen. Het betreft met name het volgende:

 • Sportkantines zijn gesloten;
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven;
 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden;
 • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
 • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand. Bij individuele sportbeoefening is die leeftijdsgrens eenvoudig te bepalen en te handhaven. In een team waarin gedurende het competitiejaar iemand 18 jaar wordt lijkt het gezonde verstand van trainer/clubleiding de beste toepassing. Wij hebben de verschillende sportbonden gevraagd daarin niet de grenzen op te zoeken. Een heel team van 18 jarigen is wat ons betreft niet een uitzondering voor een individu;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld. Uitgangspunt is natuurlijk het afstand houden van tenminste 1,5 meter binnen het groepje. Het is toegestaan om met meerdere groepjes op 1 sportveld te sporten, waarbij ‘rouleren’ van personen in verschillende groepjes niet is toegestaan. Het gaat immers om vermenging zoveel mogelijk tegen te gaan. In onze communicatie adviseren wij om het aantal groepjes per veld niet te groot te maken zodat voldoende afstand van bij voorkeur meer dan 1,5 meter (voorschrift Rijksoverheid) gewaarborgd kan worden;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
 • Individueel sporten (18 jaar e.o.) in fitnesszalen i.c. groepslessen van maximaal 30 deelnemers in een afzonderlijke ruimte: Groepjes van maximaal 4 die tijdens de groepsles onderling niet meer van samenstelling veranderen. De groepjes dienen als groep herkenbaar te zijn en ruim afstand tussen elkaar te hebben. Officieel is dat tenminste 1,5 meter, maar bij voorkeur meer.
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet e.d.);
 • Sportwedstrijden zijn verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.
 • Dubbelen met tennis: Door het expliciet noemen van dit voorbeeld door premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. is veel onduidelijkheid ontstaan. In overleg met het ministerie van VWS is na afloop van de persconferentie hierover gesproken. Formeel geldt nu dat een groepje van 18 jaar en ouder maximaal uit 4 personen mag bestaan, waarbij de afstand van tenminste 1,5 meter gewaarborgd moet kunnen worden. Wij zijn met de tennisbond van mening dat ‘dubbelen’ met die omschrijving in de praktijk veilig kan plaatsvinden.
 • Zwembaden op recreatieparken: Voor zwembaden op recreatieparken (en campings e.d.) geldt een uitzondering op de regel van 30 personen per afzonderlijke ruimte. Dit is te lezen via deze officiële link: (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/op-vakantie-in-nederland). Voor de ‘gewone’ publiekstoegankelijke zwembaden geldt deze uitzondering op de regel niet. Wij hebben de koepel van deze recreatieparken HISWA-Recron geadviseerd indien er sprake is van afwijking op deze regel, met de desbetreffende Veiligheidsregio contact op te nemen voor overleg. De veiligheidsregio kan immers anders afwijkend besluiten.

Financieel

De genomen maatregelen gelden voor tenminste vier weken. Over twee weken analyseert het kabinet de effecten van de maatregelen. Met de minister Tamara van Ark is afgesproken dat we op korte termijn afspraken maken over de financiële consequenties van deze COVID 19 maatregelen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de inmiddels bestaande regelingen (TASO, TVS e.d.)  hiervoor de basis zullen vormen. De al eerder genoemde gesprekken over compensatie voor zwembaden en ijsbanen zijn inmiddels gestart. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en uitkomsten van gesprekken.

Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen geen overschrijding kent. Na controle kan dus 100% worden uitgekeerd. Het is onze verwachting dat de TVS-regeling voor het  kwijtschelden van huur voor de periode van 1 maart tot 1 juni hetzelfde beeld zal laten zien. Dat betekent dat indien de aanvraag door DUS-I wordt goedgekeurd, er voor 100% kan worden uitgekeerd.

Vragen

Wij kunnen voorstellen dat ook bij u veel vragen van lokale sport en beweegaanbieders binnen kunnen komen. Het is in dat geval goed om deze indien nodig door te verwijzen naar hun respectievelijke (sport)koepels. Deze worden via ons en NOC*NSF in nauwe samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.
Voor de meest actuele versie van het protocol Verantwoord Sporten verwijzen we u naar website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Informatie

Mocht u vragen hebben over dit bericht en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sporten
en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport


, ,

Geplaatst op: 19 oktober 2020