Update energieproblematiek voor zwembaden

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media met betrekking tot de extra middelen voor zwembaden inzake energie, willen wij u hierbij graag informeren over de stand van zaken. 21 november jl. is de Najaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd en hebben wij met VWS directie Sport overlegd over de informatie die u in deze update kunt lezen.

In de Najaarsnota 2022 kunt u op pagina 15 de volgende tekst lezen:

De Zwembaden en amateursport
Openbare zwembaden zijn een sector met een bijzonder hoge energie-intensiteit en een groot maatschappelijk belang vanwege de zwemlessen. Om de zwemlessen veilig te stellen is het noodzakelijk deze sector extra te steunen. Hiervoor wordt maximaal 207 miljoen euro in 2023 beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023. Voor de amateursport geldt dat een deel van de sector (3600 van de 26.000 verenigingen) energie-intensief is en niet in aanmerking komt voor de TEK. Voor deze groep wordt een noodfonds opgericht voor het geval ze in de continuïteitsproblemen komen. Hiervoor wordt 6 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2023. Deze regelingen op de VWS-begroting worden gedekt door middel van onderuitputting in het voorjaar.

Voor een completer beeld treft u hieronder een chronologisch overzicht van de gesprekken die wij als Vereniging Sport en Gemeenten sinds april van dit jaar met VWS directie Sport in nauw overleg met VNG, hebben gevoerd en de werkwijze van het kabinet i.c. VWS directie Sport.

Aanpak Kabinet en VWS directie sport (chronologie)

 • Vereniging Sport en Gemeenten heeft in overleg met VWS directie Sport sinds april ’22 overleg over de snel stijgende energielasten. Dat was al in beeld, maar werd door de oorlog in Oekraïne versneld;
 • Tweede Kamer-motie Mohandis bij Commissiedebat Sport juli 2022, met oproep om ‘de sport’ te helpen;
 • Ingezet op inventarisatie van de gevolgen over drie lijnen:
  • Grote sportaccommodaties (m.n. zwembaden/ijsbanen);
  • Sportverenigingen;
  • Commerciële sport.

Waar zitten de problemen?

 • Zwembaden en ijsbanen: zeer energie-intensief, weinig ruimte om gevolgen zelf op te vangen;
 • Veldsportverenigingen: Redelijk energie-intensief;
 • Beperkte groep commerciële aanbieders: bijvoorbeeld skihallen.

Aanpak van het kabinet

 • Versterken van koopkracht huishoudens om economie en consumptie (ook sportdeelname) zoveel mogelijk op peil te houden;
 • Koopkracht-maatregelen: Dempen energieprijzen voor aansluitingen kleinverbruik, tot gemiddeld verbruik huishouden. Is ook van toepassing op sport (maar niet relevant voor een zwembad);
 • Plafond huishoudens: Dempen energieprijzen voor aansluitingen kleinverbruik, tot gemiddeld verbruik huishouden. Is ook van toepassing op sport (maar niet relevant voor een zwembad);
 • TEK-regeling: Steun voor energie-intensief mkb, 50% van de meerkosten tot een maximum van €160.000. Is ook van toepassing op (sport)ondernemingen en verenigingen sportsector;
 • Maatschappelijke organisaties: Moties Heerma en Paternotte bij APB: vakministerie zelf aan zet om te kijken wat er mogelijk is om belangrijke maatschappelijke organisaties te steunen.

Aanpak VWS

 • Rijksbrede maatregelen helpen een deel van de sector: Geldt voor hele kleine en vrij grote verenigingen en kleine zwembaden;
 • …maar helpen een deel van de sector onvoldoende: Middelgrote tot grote zwembaden; ijsbanen en ‘middengroep’ energie-intensieve aanbieders;
 • Vereniging Sport en Gemeenten en VNG roepen de regering/minister en de Tweede Kamer op om meer te doen voor met name die tweede groep;
 • Kabinet heeft aangegeven te onderzoeken wat er mogelijk is om groepen te ondersteunen, met disclaimers:
 • Niet alles is mogelijk, Minister kijkt scherp naar noodzaak, maatschappelijk belang en financiële ruimte;
 • Iedereen moet ook zelf aan het werk om gevolgen te beperken;
 • Gevolgen voor zwembaden hebben daarbij nadrukkelijk de aandacht;
 • Uitkomst van de inventarisatie verwachten rond WGO Sport van 28 november of begin december met de Najaarsnota i.c. financiële besluitvorming.

Hoe nu verder?

Uiteraard zijn wij ook in gesprek over hoe de regeling er uit gaat zien. Een SPUK zoals deze is ingezet voor de COVID-regelingen lijkt een passend instrument, waardoor in 2023 al snel een regeling open kan gaan. Dan is de gemeente dus de aanvragende partij. De periode beslaat Q4 van 2022 en 2023 als geheel. De verwachting is dat de nood in de winterperiode 2022-2023 het hoogst zal zijn. Een afbouw per kwartaal in percentage lijkt daarbij dan passend. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u uiteraard direct informeren.

Noodfonds voor grote energie verbruikende amateur sportverenigingen

Zoals uit de tekst in de Najaarsnota 2022 blijkt, komt er een noodfonds voor die verenigingen waarvoor de TEK geen uitkomst biedt (zie ook uitleg in de chronologie). Hoe deze regeling eruit komt te zien is ook nog niet duidelijk. Omdat verenigingen zich mogelijk ook tot de eigen gemeente zullen wenden houden wij u ook daarvan op de hoogte zodra daar meer over bekend is. Uiteraard is ook NOC*NSF hierbij nauw betrokken.

Liquiditeitsproblematiek

Het is niet onaannemelijk dat zwembadexploitanten en/of amateur sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Wij adviseren u om lokaal met elkaar daarover in gesprek te gaan of blijven of hier tijdelijk de helpende hand kan worden geboden. Tijdens COVID is bijvoorbeeld het opschorten van huur een effectief instrument gebleken. Veel gemeenten hebben bovendien eigen noodfondsen/vangnetten voor dat doel.

Geen 100%

Het is goed om hier te vermelden dat de regelingen niet volledig 100% dekkend zullen zijn. Met name met betrekking tot de grootverbruikers zoals grote verenigingen en de zwembaden is het goed om ook daarover met elkaar in gesprek te gaan of te blijven. Wij monitoren de verschillende oplossingen die er nu al worden ingezet en zullen op kortere termijn daar een overzicht van samenstellen en met u delen.

Hoe zit het met de ijsbanen?

Er zijn ook nog ruim 20 gemeenten met een kunstijsbaan. Deze zijn niet opgenomen in de extra regelingen van VWS. Als Vereniging Sport en Gemeenten zullen we op korte termijn de ‘gemeenten met een kunstijsbaan’ uitnodigen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
De uitnodiging daarvoor volgt zo spoedig mogelijk.

Informatie

Wij begrijpen dat er op dit moment bij u vragen kunnen zijn naar aanleiding van dit bericht. Deze kunt u als altijd richten aan info@sportengemeenten.nl.

, , , , , , ,

Geplaatst op: 22 november 2022