Update: Publicatie Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden

Via deze update informeren wij u over de publicatie van de Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (hierna: de SPUK-MEOZ). Met deze regeling kan op aanvraag een specifieke uitkering worden verstrekt aan gemeenten voor een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) die een openbaar zwembad in 2022 heeft gehad en over het jaar 2023 zal hebben als gevolg van de algehele prijsstijgingen op de energiemarkt.

Voor deze SPUK is in totaal 205,5 miljoen euro beschikbaar voor de looptijd van de regeling. Indien het totaal aangevraagde bedrag het uitkeringsplafond overschrijdt, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de aanvragen die in de aanvraagperiode zijn gedaan.
Vereniging Sport en Gemeenten is verheugd dat het kabinet met deze regeling bijdraagt aan het zoveel mogelijk open houden van onze openbare zwembaden. Wij bedanken via deze weg ook de gemeenten die samen met ons actief hebben meegewerkt aan het tussentijds reflecteren op de inrichting van deze regeling.

Aanvraagperiode
Gemeenten kunnen deze SPUK-MEOZ aanvragen via de website van DUS-i. De aanvraagperiode is van 22 mei 2023 tot en met 23 juni 2023.

Lokaal maatwerk mogelijk
De regeling is vormgegeven als een specifieke uitkering aan gemeenten, omdat dit de mogelijkheid geeft aan gemeenten om steun aan een openbaar zwembad te verlenen in lijn met de financiële relatie die al tussen het openbare zwembad en de gemeente bestaat. Gemeenten hebben beleidsvrijheid ten aanzien van de manier waarop zij de openbare zwembaden binnen hun gemeente ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld via een aanvullende subsidie, een verhoging van de exploitatiebijdrage, via huurkortingen of direct via de begroting van de gemeente.

Hoogte van de specifieke uitkering
De hoogte van de specifieke uitkering wordt bepaald door te berekenen hoeveel meerkosten een openbaar zwembad heeft gemaakt in 2022 en 2023 voor elektriciteit, gas en stadswarmte. Onder meerkosten wordt verstaan het verschil in energieprijs per eenheid van elektriciteit, gas of stadswarmte dat door een openbaar zwembad is betaald voor het verbruik in 2022 en 2023 bovenop het marktconforme tarief dat gold in 2019. Dit marktconforme tarief wordt in de regeling aangehaald als het referentietarief.

Het percentage van de meerkosten dat door de specifieke uitkering wordt gedekt, bedraagt 70% voor 2022. Voor 2023 loopt het percentage met 10 procentpunt per kwartaal af, van 60% in het eerste kwartaal tot 30% in het vierde kwartaal van 2023. Met deze afnemende compensatie benadrukt het kabinet dat het van belang is dat de sector zelf op zoek moet naar een duurzame oplossing voor stijgende energieprijzen, en dat de overheidssteun een tijdelijk karakter heeft. Om die reden komt een openbaar zwembad in het vierde kwartaal van 2023 enkel in aanmerking voor ondersteuning indien er een verduurzamingsplan wordt opgesteld. In de toelichting bij de regeling wordt toegelicht aan welke eisen dit verduurzamingsplan moet voldoen. Ook wordt een voorbeeld van een verduurzamingsplan beschikbaar gesteld op de website van DUS-I.

TEK óf SPUK-MEOZ
De meerkosten 2022 en 2023 komen niet voor vergoeding in aanmerking indien het openbare zwembad voor dezelfde in aanmerking komende kosten subsidie heeft aangevraagd, of zal aanvragen op grond van de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Met deze bepaling wil het kabinet voorkomen dat openbare zwembaden meermaals gecompenseerd worden voor dezelfde kosten. Gemeenten zullen bij de openbare zwembaden moeten informeren of er sprake is geweest van een TEK-aanvraag, of hier een voornemen toe bestaat.

Handreiking staatssteun
Bij het besteden van de middelen uit de SPUK door gemeenten kan er sprake zijn van staatssteun. De gemeenten hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid om in overeenstemming met de staatssteunregels te handelen. Hier treft u een handreiking aan, die gemeenten als hulpmiddel kunnen inzetten bij hun individuele staatssteunbeoordeling. In deze handreiking worden mogelijkheden besproken voor een rechtmatige besteding van de middelen uit de SPUK door de gemeenten.

Meer informatie en andere regelingen
Zoals u bij de meeste Rijksregelingen gewend bent, zal op de website van DUS-i een uitgebreid overzicht volgen van veel gestelde vragen en antwoorden. Mocht blijken dat gemeenten alsnog behoefte hebben aan extra toelichting op de regeling, dan zal Vereniging Sport en Gemeenten het initiatief nemen een (digitale) bijeenkomst te organiseren.

  • TEK: De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Kan ook door zwembaden, sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders worden aangevraagd via RVO ( https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek/tek-regeling). De TEK is open van 21 maart tot en met 2 oktober 2023. U vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
  • VWS Noodvoorziening Amateursportverenigingen: SPUK regeling (publicatie eind mei) bedoeld voor amateursportverenigingen die in continuïteitsproblemen komen door de gestegen energiekosten. Steun op basis van deze noodvoorziening is in beginsel bestemd voor amateursportverenigingen die niet op basis van de TEK-regeling, maar ook niet op grond van het tariefplafond voor kleinverbruikers, voldoende worden ondersteund in de stijging van energielasten, en dus tussen beide regelingen in vallen. Beschikbaar budget: 6 miljoen euro.
  • Extra accres gemeentefonds 2023: Het kabinet gaat bij de Voorjaarsnota 2023 extra accres aan het gemeentefonds uitkeren voor de prijsbijstelling 2022. Met het geld kunnen gemeenten in 2023 onder andere de kosten opvangen voor het op de been houden van (semi)maatschappelijke organisaties die kampen met hoge energielasten, zoals de daklozenopvang, culturele instellingen, (sport)verenigingen en andere organisaties in de (semi)collectieve sector. Omdat de situatie per instelling verschilt, kunnen gemeenten met deze extra middelen zorgen voor maatwerk om te voorkomen dat instellingen in de problemen komen door de hogere kosten.

Via de volgende link van het ministerie leest u alle informatie over de Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden
https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-meerkosten-energie-openbare-zwembaden

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

, , , , ,

Geplaatst op: 17 mei 2023