Update sport en COVID-19: Voorbereiding openstelling binnensport en verruiming sport

Ter voorbereiding op de openstelling van de binnensport per 1 juli 2020 heeft Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast. Ook hierin zijn de recent aangekondigde verruimingen voor sport verwerkt.

Dit aangepaste protocol is ook online geactualiseerd: https://nocnsf.nl/sportprotocol. In aanvulling op dit protocol hebben wij samen met enkele gemeenten en bedrijfspartners een handreiking opgesteld voor de meer technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties.

VSG-handreiking 2020.01.07

Voor specifieke vragen over de handreiking kan contact worden opgenomen met de personen/organisaties die zijn vermeld op deze lijst:

Contactpersonen voor vragen over handreiking

Actueel

Het kabinet heeft op basis van de adviezen en het afwegingskader van het Outbreak Management Team (OMT) op 24 juni besloten om sport meer ruimte te geven dan in eerste instantie werd geadviseerd. Mede omdat de sportsector zich gedegen heeft voorbereid op de heropening van binnensport en een verdere versoepeling richting 1 september. Niet alle punten uit het afwegingskader voor binnensport zijn daarmee geëffectueerd.

De eerder voorgenomen halvering van groepen, de 1,5 meter afstandseis tijdens sportbeoefening, het gesloten houden van kleedkamers en douches is komen te vervallen. Ook mogen er vanaf 1 juli weer wedstrijden en toernooien worden gespeeld en is publiek weer toegestaan, ongeacht of dit binnen of buiten gebeurd.

Feitelijk is met de nieuwe maatregelen van 24 juni de stap van 1 juli tot 1 september reeds genomen.

Algemene basisregels voor activiteiten

Tijdens de persconferentie van 24 juni heeft het Kabinet algemene basisregels voor activiteiten binnen en activiteiten buiten gepresenteerd. Op hoofdlijnen wordt voor de binnenruimte een onderscheid gemaakt tussen drie situaties. Twee daarvan zijn relevant voor sport, te weten:

1. Bij activiteiten binnen met placering (vaste zitplaats, of anders aangewezen plaatsen), maar zonder triage en reservering, zoals in kleine cafés, kerken en sportscholen, gelden per 1 juli de volgende regels:

 • Per ruimte zijn maximaal 100 bezoekers toegestaan. Dit is exclusief personeel en met de voorwaarde dat de bijbehorende ‘verkeersstromen’ en sanitaire voorzieningen gescheiden kunnen worden;
 • Locaties moeten zo worden ingericht dat de 1,5 meter-maatregel kan worden nageleefd met behulp van door branche opgestelde protocollen, danwel afwegingskaders van het RIVM. Ondernemers en bedrijven/organisaties dragen hier zelf zorg voor. De overheid ziet toe op naleving door ondernemers en bedrijven/organisaties.
 • Op locatie worden hygiënemaatregelen gerealiseerd.

2. Bij activiteiten binnen met placering (met een vaste zitplaats), waar ook reservering en triage toegepast worden, zoals culturele voorstellingen en grotere cafés en kerken, gelden de volgende regels:

 • Hier is geen maximum aan het aantal personen per ruimte, zolang de bijbehorende ‘verkeersstromen’ en sanitaire voorzieningen gescheiden kunnen worden;
 • Locaties moeten zo worden ingericht dat de 1,5m-maatregel kan worden nageleefd, met behulp van door branche opgestelde protocollen, danwel afwegingskaders van het RIVM. Ondernemers en bedrijven/organisaties dragen hier zelf zorg voor. De overheid ziet toe op naleving door ondernemers en bedrijven/organisaties.
 • Op locatie worden hygiënemaatregelen gerealiseerd.

Basisregels voor activiteiten buiten

Om te beginnen geldt voor het gebruik van de openbare ruimte buiten dat regulering plaatsvindt door het lokaal bestuur via vergunningen, afspraken en meldingen en in overleg met ondernemers/bedrijven en politie. Hierbij wordt rekening gehouden met de wijze van vervoer.

In de buitenruimte worden drie categorieën onderscheiden (waarvan de volgende twee voor sport relevant), waarbij de volgende regels en adviezen van kracht zijn:

1. Bij activiteiten zonder placering (vaste zitplaats), triage of reservering zijn maximaal 250 bezoekers toegestaan. Hierbij kan aan een buitenconcert, buurtbarbecue, of amateurvoetbal gedacht worden. Het aantal van 250 is exclusief personeel en zolang de bijbehorende ‘verkeersstromen’ inclusief sanitaire voorzieningen op 1,5m kunnen worden georganiseerd. Hierbij geldt tevens:

 • De 1,5m-maatregel wordt op locatie geïmplementeerd met behulp van door branche opgestelde protocollen, danwel afwegingskaders van het RIVM. Ondernemers en bedrijven/organisaties dragen hier zelf zorg voor. De overheid ziet toe op naleving door ondernemers en bedrijven/organisaties;
 • Op de betreffende locatie worden hygiënemaatregelen gerealiseerd;
 • Voor de horeca buiten geldt dat er altijd wordt gewerkt met placering (vaste zitplaats).

2. Bij activiteiten met placering (vaste zitplaats), met reservering en met triage, zoals bij een openluchtvoorstelling, grote concerten, festivals, of sportwedstrijden zoals in De Kuip of Arena, geldt geen maximum aan het aantal toegestane bezoekers op locatie, zolang de bijbehorende ‘verkeersstromen’ inclusief sanitaire voorzieningen op 1,5m georganiseerd kunnen worden. Er gelden dezelfde voorwaarden:

 • De 1,5m-maatregel wordt op locatie geïmplementeerd met behulp van door branche opgestelde protocollen, danwel afwegingskaders van het RIVM. Ondernemers en bedrijven/organisaties dragen hier zelf zorg voor. De overheid ziet toe op naleving door ondernemers en bedrijven/organisaties.
 • Op de betreffende locatie worden hygiënemaatregelen gerealiseerd.

Placering vindt plaats door het aanwijzen van een zitplaats. In afwijking hiervan geldt bij sport-, spel-, theater- en dansactiviteiten dat placering plaatsvindt door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van wordt gemaakt voor de activiteit.

Rol gemeenten

Ook binnen sporten is onder voorwaarden weer mogelijk. Goede ventilatiemogelijkheid is daarbij belangrijk. Er is een grote verscheidenheid in sportaccommodaties als het gaat om ventilatietechniek. Het is mogelijk dat oudere accommodaties niet voorzien zijn van een luchtbehandelingssysteem. Als richtlijn kan men aanhouden dat gebouwen waarvan de vergunning na 1992 is verstrekt (bouwbesluit ‘92) of voldoen aan de NOC*NSF eisen, in basis voorzien zijn van afdoende ventilatiemogelijkheden. Gebouwen van voor 1992 zullen moet worden beoordeeld op geschiktheid en/of op andere ventilatiemogelijkheden.

Minister Hugo de Jonge schrijft in zijn brief van 24 juni jl. aan de Tweede Kamer (zie hieronder) hierover het volgende: “…In het advies van 15 mei is aangegeven dat het van belang is goed te ventileren. Dit is nodig voor het verversen van lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Zoals aangekondigd in het OMT advies van 22 juni is op 24 juni een notitie gepubliceerd op de website van het RIVM die nader ingaat op wat goede ventilatie inhoudt voor zowel woningen als bedrijven.

Hierin wordt herhaald dat voor woningen en (bedrijfs)gebouwen, inclusief binnensportlocaties, het vooralsnog niet nodig is af te wijken van huidige ventilatienormen in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. Wel is van belang na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten gebruikt worden (zoals met name sportscholen), hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en geschikt zijn. Het RIVM volgt de studies die hierop lopen en zal de adviezen aanpassen als hier aanleiding voor is…”.

Brief RIVM aan Min VWS dd 23 juni
RIVM bijlage dd 23 juni
Brief Tweede kamer dd 24 juni

Openstellen sport- en verenigingskantines

Sport- en verenigingskantines kunnen eveneens per 1 juli worden opengesteld. In het Protocol verantwoord sporten is aangegeven dat hierbij de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Op lokaal of regionaal niveau kunnen aanvullend afspraken worden gemaakt over het gebruik van sport- en verenigingskantines.

Steunmaatregelen

Eerder hebben we u reeds bericht over het proces met betrekking tot de compensatiebijdrage kwijtschelding huren sportverenigingen en de stimuleringsregeling voor amateursportverenigingen met een (gedeeltelijke) eigen accommodatie. Het is onze verwachting dat uiterlijk 15 juli de regelingen gepubliceerd zullen worden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ‘inrichting’ van beide regelingen.

Financieel na 1 juni?

Wij krijgen uiteraard ook veel vragen over hoe het na 1 juni verder gaat met een eventueel tweede steunpakket sport van de Rijksoverheid. Net als voor het traject 1 maart : 1 juni, trekken wij hierbij samen op met VNG binnen het brede steunpakket ‘mede-overheden’.  Zodra hierover meer bekend is zullen wij u daarover informeren.

Grote verantwoordelijkheid: “Het virus gaat niet met vakantie”

Ook wij zijn natuurlijk enthousiast dat er weer bijna “gewoon” gesport kan worden. Met de nadruk op bijna. Veel specialisten vragen zich af of het niet allemaal te snel gaat. “Het virus gaat niet met vakantie” benadrukte ook premier Rutte. De sport- en beweegaanbieders zijn in eerste instantie degene die verantwoordelijk met de nieuwe (spel)regels moeten omgaan. Triage, hygiënemaatregelen en indien nodig bron- en contactonderzoek werkt als pakket van beheersmaatregelen alleen als iedereen zich daar ook aan houdt. Dat is ook voor sport- en beweegaanbieders een grote verantwoordelijkheid. Het bevoegd gezag kan en mag handhaven als dat niet, of onvoldoende zorgvuldig gebeurd.

Voor eind augustus besluit het kabinet over het verlengen of aanpassen van de maatregelen.

Informatie

Indien u vragen heeft over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot COVID-19 verwijzen wij u naar ons dossier.

, , ,

Geplaatst op: 29 juni 2020