Visie & Beleidsplein

Do's en dont's van lokale netwerkvorming

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) m.m.v. Projectgroep Lokale netwerkvorming Sport, Bewegen en Onderwijs (2012). Do's en dont's van lokale netwerkvorming. Oosterbeek: Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Om uitvoering te geven aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs, hebben de ministeries van VWS en OCW in maart 2009 het platform Sport, Bewegen en Onderwijs opgericht. Dit platform richt zich op het stimuleren van sport en beweging onder jongeren. Intensievere samenwerking tussen scholen, sportclubs, naschoolse opvang en sportbuurtwerk moet meer sportieve activiteiten opleveren voor jongeren op en rond scholen en in de wijken. Het project 'Sport Lokaal Samen' is een deelproject van het platform en wordt uitgevoerd door Vereniging Sport en Gemeenten. De publicatie 'Do's en dont's van lokale netwerkvorming' is een populaire weergave van de opgedane ervaringen met de 43 lokale projecten.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Download(s)

Do's en dont's van lokale netwerkvorming

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) m.m.v. Projectgroep Lokale netwerkvorming Sport, Bewegen en Onderwijs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kennisnetwerken
ketenaanpak
lichaamsbeweging
lokaal beleid
netwerken
onderwijs
sport (algemeen)