Visie & Beleidsplein

'Om mijn hersenen te trainen en voor de gezelligheid'

motieven voor en opbrengsten van deelname aan kennismakingscursussen bridge

Elling, A., Rens, F.E.C.A. van, & Smits, F. (2012). 'Om mijn hersenen te trainen en voor de gezelligheid': motieven voor en opbrengsten van deelname aan kennismakingscursussen bridge. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze rapportage wordt verslag gedaan van een onderzoek onder deelnemers aan het project Denken en Doen van de Nederlandse Bridge Bond. Dit project is onderdeel van het Nationale Actieplan Sport en Bewegen, dat is gericht op de ontwikkeling van laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten voor weinig- en niet-actieve burgers. De doelstelling van het project Denken en Doen van de bridgebond is om in samenwerking met gemeenten ouderen (55+) via bridgecursussen maatschappelijk te activeren en bij te dragen tot het (preventief) tegengaan van vereenzaming. Het uitgevoerde onderzoek is een vervolg op de verkennende rapportage 'Bridge en sportieve wensen van ouderen' (Smits & Elling, 2011), waarin op basis van secundaire data-analyse ingegaan werd op motieven van bridgers en van oudere sporters en redenen van ouderen om niet (meer) te sporten. Het voorliggende onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de motieven van 55-plussers om deel te nemen aan een bridgecursus, in hun ervaringen, de (psycho-sociale) opbrengsten en de voorwaarden voor blijvende deelname. De uitkomsten van dit onderzoek leveren daarmee kennis op van de succesfactoren voor werving en behoud van nieuwe bridgedeelnemers en kunnen aanleiding geven voor eventuele aanpassingen in het cursusaanbod. Tevens dient het onderzoek ter empirische onderbouwing van de aanname dat de Denken en Doen cursussen bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie van ouderen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

'Om mijn hersenen te trainen en voor de gezelligheid' : motieven voor en opbrengsten van deelname aan kennismakingscursussen bridge

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Fleur van Rens
Froukje Smits

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bridge
ouderen
seniorensport
sportbonden