Visie & Beleidsplein

Sportvoorzieningen in de compacte stad

beleidsontwikkeling en visievorming

discussienota

Grontmij (1993). Sportvoorzieningen in de compacte stad: beleidsontwikkeling en visievorming, discussienota. De Bilt: Grontmij, afdeling Ruimtelijke Inrichting.

De afgelopen jaren heeft een omslag plaatsgevonden in het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening, met als resultaat een toenemende nadruk op de ruimtelijke ontwikkeling van de steden en de stadsgewesten. De compacte stad, of meer recent het compacte stadsgewest, krijgt thans van de overheid alle aandacht waar het gaat om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De druk om de niet-bebouwde gebieden in en grenzend aan de steden te benutten voor bouwactiviteiten en infrastructurele uitbreidingen wordt hierdoor groot. Met name de sportterreinen en volkstuinen zijn de laatste jaren al veelvuldig verplaatst en hebben een andere ruimtelijke invulling gekregen. De toenemende druk op de niet-bebouwde ruimten enerzijds en een blijvende vraag naar sport- en recreatieve voorzieningen in en nabij de stad anderzijds, kunnen leiden tot conflictueuze situaties, waarin sportvoorzieningen kans lopen het onderspit te delven. Tegelijkertijd stellen veel mensen eisen aan een goed woon- en leefklimaat, waartoe zeker behoort een behoorlijke sportinfrastructuur. Deze notitie is bedoeld als discussiestuk voor betrokkenen bij het ruimtelijk beleid voor (buiten-)sportaccommodaties. Centrale vraag is hoe omgegaan is met sportaccommodaties em hoe nu en in de toekomst hiermee omgegaan zou kunnen worden. De nadruk ligt daarbij op spreiding, behoud en ontwikkeling van voldoende aanbod.

Uitgever(s): Grontmij, afdeling Ruimtelijke Inrichting, Van Schendelen Advies,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Grontmij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
steden
stedenbeleid