Visie & Beleidsplein

Sport en recreatie 1989-1992

I sport

II recreatie en speelvoorzieningen

III lichamelijke opvoeding

Gemeente Nijmegen (1989). Sport en recreatie 1989-1992: I sport, II recreatie en speelvoorzieningen, III lichamelijke opvoeding. Nijmegen: Gemeente Nijmegen, Dienst E&W.

Dit deelplan sluit aan op de belangrijkste onderdelen van het deelplan voor het voorgaande jaar, waarin de maatschappelijke ontwikkelingen en hun gevolgen voor de sportdeelname centraal stonden. In het voorliggende plan geven de auteurs een uitwerking van dit thema, waarbij ze met name de gevolgen voor een tweetal vormen van sport (voetbal en korfbal) belichten en voorts de behoefte aan accommodatie voor de veldsport in het algemeen bezien. De ontwikkelingen op de bestaande accommodaties (onder meer de Kunstijsbaan en de zwembaden) en plannen en wensen voor nieuwe accommodaties komen uitgebreid aan de orde. Ook aan het stimuleringsbeleid - in het bijzonder gericht op ouderen, gehandicapten, randgroepjongeren en etnische en culturele minderheden - besteden de auteurs aandacht. In het hoofdstuk recreatie wordt gepleit voor een meer marktgericht beleid en voor een meer gecoördineerde aanpak binnen het recreatiebeleid. In het hoofdstuk speelgelegenheden wordt aangegeven in welke prioriteitsvolgorde de openbare speelvoorzieningen in Nijmegen verbeterd zullen worden. In het hoofdstuk lichamelijke opvoeding uiten de auteurs hun zorg over de kwaliteit van de lessen lichamelijke opvoeding, waarbij gepleit wordt voor een aanpak van dit probleem. Ook de problemen als gevolg van de bezuinigingen bij het schoolzwemmen komen aan bod. Het plan sluit af met een overzicht van de beleidsvoornemens en beslispunten.

Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, Dienst E&W,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Nijmegen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
bewegingsonderwijs
gemeentelijk beleid
gemeenten
recreatieve voorzieningen
sport (algemeen)
sportaccommodaties
sportbeleid
sportstimulering
vrijetijdsbesteding