Visie & Beleidsplein

Tendensen in lokaal sportbeleid

9 inspirerende en praktische kaarten

Esch, I., Nassen, D., Caenegem, R. van, Sypt, P. van der, Belle, L. van, & Poppel, M. van (2012). Tendensen in lokaal sportbeleid: 9 inspirerende en praktische kaarten. Sint-Niklaas: Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

Deze map bevat negen bestuurlijke, maatschappelijke of sportieve ontwikkelingen waar het gemeentelijk sportbeleid op kan inspelen of rekening mee moet houden. De tendensen bieden inspiratie voor de opmaak van het integrale meerjarenplan. Deze negen tendensen zijn:

  1. Sport/bewegen en ruimte - De beleidsdomeinen sport en ruimtelijke planning vinden elkaar steeds meer. De uitdaging bestaat erin de openbare ruimte sportiever te maken en de sportieve ruimte meer openbaar te maken. Andere beleidsdomeinen ontdekken steeds meer de impact die sport en ruimtelijke planning op leefbaarheid en sociale samenhang heeft.
  2. Sportinfrastructuur en innovatie - De legislatuur 2014-2019 belooft voor lokale besturen financieel bijzonder zwaar te worden. In moeilijke tijden krijgt innovatie kansen. Zoals integrale samenwerking tussen beleidsdomeinen en clustering van functies. Samenwerking tussen gemeenten of een partnership tussen publieke en private partners. Ingrepen op het vlak van energiebesparing zijn een must.
  3. Vrijetijdsbeleid - Er is een verschuiving van een dienstgeoriënteerde naar een meer burgergeoriënteerde benadering. Steeds meer Vlaams gemeenten hebben een vrijetijdscoördinator en samenwerking tussen de diensten sport, jeugd, cultuur, of één vrijetijdsdienst.
  4. Verenigingsondersteuning in evolutie - De diversiteit van clubs vraagt om een gedifferentieerd ondersteuningsaanbod. Gemeenten zullen hun verenigingen op andere manieren moeten gaan ondersteunen dan enkel via subsidies en sommige clubs echte partners maken in beleid.
  5. Sport/bewegen en gezondheid - Lokale besturen leggen steeds meer nadruk op een gezondheidsbeleid. Zo'n beleid vraagt per definitie om een integrale aanpak en hierbinnen is sport een onmisbare partner.
  6. Vergrijzing en actieve levenstijl - Een vergrijzende bevolking, die in een goede gezondheid verkeert, doet er goed aan om zo veel mogelijk te bewegen en/of te sporten. Dé senior van de toekomst bestaat echter niet. Differentiëren is de boodschap.
  7. (brede) School en sport - Scholen bekleden een unieke en belangrijke positie. Ze bereiken de jeugd en bereiden hen voor op de maatschappij. Ze sluiten ook aan bij de activiteiten die in de buurt plaatsvinden. Hun nauw contact met kinderen, ouders, wijkorganisaties biedt kansen tot samenwerking. De Brede School-gedachte krijgt steeds meer navolging.
  8. Kinderopvang en sport - De vraag naar formele buitenschoolse kinderopvang is groot en divers. Een combinatie van sport en kinderopvang biedt kansen.
  9. Aandacht voor kansengroepen - Niet-participatie of sportinactiviteit is nog steeds op de eerste plaats een kenmerk van mensen die tot kansarme groepen behoren. Men is ook steeds meer overtuigd dat sport ingezet kan worden als 'middel tot'.

Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB),

Download(s)

Tendensen in lokaal sportbeleid : 9 inspirerende en praktische kaarten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ine Esch
David Nassen
Roel van Caenegem
Piet van der Sypt
Lien van Belle
Marjolein van Poppel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsondersteuning
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid