Visie & Beleidsplein

Maten voor gemeenten 2012

prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2005-2010

Pommer, E., Ooms, I., Torre, A. van der, & Jansen, S. (2012). Maten voor gemeenten 2012: prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2005-2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In opdracht van de directie Bestuur, Democratie en Financiën van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) jaarlijks inzicht in de relatie tussen gemeentelijke prestaties en gemeentelijke uitgaven op macroniveau. Deze rapportage is een uitvloeisel van het Plan van Aanpak Transparantie in de financiële verhouding. Met deze informatie kan de minister haar verantwoordelijkheid voor het systeem van de financiële verhouding beter waarmaken en ontstaat meer duidelijkheid over de ruimte die beschikbaar is voor bestaand en nieuw gemeentelijk beleid.In 2002 heeft het scp een voorstudie over dat onderwerp gedaan, waarin een methode is ontwikkeld om op basis van informatie op landelijk niveau een globaal beeld te geven van de ontwikkeling van de gemeentelijke prestaties. In Maten voor gemeenten 2003 is deze opzet uitgewerkt. In de jaren 2004 tot en met 2011 zijn vervolgrapporten verschenen waarin gebruik kon worden gemaakt van steeds betere gegevens en waarin de reikwijdte van de rapportage geleidelijk is toegenomen. Het nu voorliggende rapport, Maten voor gemeenten 2012, is een actualisering van de voorgaande rapportages. In elke rapportage wordt een bepaald thema uitgediept. Dit jaar is het thematische hoofdstuk gewijd aan bovengemeentelijke uitgaven. Gemeenten werken op veel gebieden samen, soms wettelijk gedwongen maar vaak ook op vrijwillige basis. Deze samenwerking is bedoeld om de bestuurskracht van vooral kleinere gemeenten te vergroten. In deze bijdrage gaan we in op het geld dat gemoeid is met bovengemeentelijke samenwerking en verschillen die hierbij optreden in de tijd en tussen gemeenten.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Maten voor gemeenten 2012 : prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2005-2010

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Evert Pommer
Ingrid Ooms
Ab van der Torre
Saskia Jansen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
overheid
overheidsbeleid