Visie & Beleidsplein

De sportinfrastructuur in Nederland

gezien in vogelvlucht

Poel, H. van der, & Pulles, I. (2013). De sportinfrastructuur in Nederland: gezien in vogelvlucht. Utrecht: Mulier Instituut.

In de beleidsbrief 'Cultuur beweegt' stelt minister Bussemaker dat cultuur belangrijke waarden in zich heeft op artistiek, maatschappelijk en economisch vlak. Daarmee legt ze in haar cultuurbeleid nadruk op de extrinsieke waarden en externe effecten van cultuur. De actieve cultuurparticipatie van burgers wordt door haar gezien als de voedingsbodem van het culturele leven in ons land. Terecht, want zonder participatie geen effecten. In dat licht is het van groot belang te weten wat de cruciale voorzieningen zijn voor een actieve cultuurparticipatie. In afstemming met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt de minister de Raad voor Cultuur haar te adviseren over een optimale inrichting van de culturele infrastructuur. Een deelvraag bij deze adviesaanvraag is wat geleerd kan worden van andere lokale voorzieningen gericht op de participatie van burgers, zoals bijvoorbeeld beleid op het terrein van sport. De Raad voor Cultuur heeft het Mulier Instituut gevraagd een quick scan op te leveren waarin ingegaan wordt op de (lokale) infrastructuur ten behoeve van de actieve sportbeoefening, in het bijzonder de inrichting, organisatie en financiering daarvan. De resultaten van de quick scan worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

De sportinfrastructuur in Nederland : gezien in vogelvlucht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Poel
Ine Pulles

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
sportinfrastructuur