Visie & Beleidsplein

Welzijnsbeleid in de lokale samenleving

een verkennende studie in drie gemeenten

rapportage welzijnswerk 5

Pennen, A.W. van der, Cordia, B., Egeraat, A. van, Kwekkeboom, M.H., Straathof, A., Wardt, J.W. van der, & Duin, Th. van (1995). Welzijnsbeleid in de lokale samenleving: een verkennende studie in drie gemeenten, rapportage welzijnswerk 5. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Sinds 1988 onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport de ontwikkelingen in het welzijnsbeleid van de provinciale en lokale overheden. Over de resultaten van dit onderzoek wordt periodiek gerapporteerd, hetzij in afzonderlijke publicaties van het Bureau, hetzij in de jaarlijkse Sociale en Culturele Verkenningen. Dit cahier bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar het lokale welzijnsbeleid uitgevoerd in drie middelgrote gemeenten: Tilburg, Leiden en Zaanstad. In vijf deelstudies wordt de bijdrage beschreven van de lokale overheden en de diverse welzijnsinstellingen aan het lokale welzijnsbeleid. Aan de orde komen de visies van de betrokken overheden en instellingen, hoe zij hun doelstellingen trachten te realiseren, hoe onderling wordt samengewerkt en wat hun oordeel is over de resultaten van het beleid. Het gaat in het bijzonder om het beleid ten aanzien van leefbaarheid en voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten en allochtonen. Op grond van de bevindingen worden de perspectieven van het gedecentraliseerd welzijnsbeleid verkend. Met deze publicatie is de basis gelegd voor een uitgebreid beleidsmonitoringsysteem.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

A.W. van der Pennen
B. Cordia
A. van Egeraat
M.H. Kwekkeboom
A. Straathof
J.W. van der Wardt
Th. van Duin

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
overheidsbeleid
samenleving
welzijn
zorg en welzijn