Visie & Beleidsplein

Proeve van de jeugdagenda

(2003). Proeve van de jeugdagenda. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De proeve van de Jeugdagenda is een mijlpaal in de Operatie JONG, een interdepartementaal samenwerkingsverband tussen de departementen van VWS, OCW, Justitie, SZW en BZK. Met de Operatie JONG wil het kabinet de samenhang in het jeugdbeleid vergroten door de belangrijkste knelpunten in de uitvoering van het jeugdbeleid op te lossen en de verschillende onderdelen van het rijksbeleid beter op elkaar af te stemmen. In de periode tot nu toe is in een actieve dialoog met velen geïnventariseerd welke knelpunten zich voordoen bij de samenwerking in de ketens van voorzieningen voor jeugdigen. Het bestrijkt het gehele terrein van de basisvoorzieningen voor alle jeugdigen zoals het onderwijs, de lokale voorzieningen die specifieke begeleiding bieden en advies geven, de jeugdzorg en ook de voorzieningen en instanties met een repressieve taak bij de aanpak van de jeugdcriminaliteit. De geïnventariseerde knelpunten hebben geleid tot een aantal prioritaire thema's voor de proeve van de Jeugdagenda. Het aanpakken van deze thema's moet er toe leiden dat eerder en adequater hulp verleend wordt aan jongeren zodat voorkomen wordt dat zij voortijdig de school verlaten, werkloos raken of criminele activiteiten ontwikkelen. De basisinfrastructuur moet erdoor worden versterkt.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Download(s)

Proeve van de jeugdagenda

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdbeleid
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
ministerie van Justitie
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport