Visie & Beleidsplein

Handboek stichten en huisvesten van scholen

rol en verantwoordelijkheden rijk, gemeente en schoolbestuur

Satter, S., & Midden, G. van (2011). Handboek stichten en huisvesten van scholen: rol en verantwoordelijkheden rijk, gemeente en schoolbestuur. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Doelstelling van het handboek is de lezers een handreiking te bieden bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden in het kader van de huisvesting van de scholen voor het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. In deze handreiking wordt in eerste instantie aandacht besteed aan de formele procedures bij het stichten, in stand houden en opheffen van scholen en het juridische kader van de voorzieningen huisvesting onderwijs. Er wordt aandacht gegeven aan: de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het bekostigen van de voorzieningen huisvesting onderwijs, de positie van de bevoegde gezagsorganen, de relatie tussen de zorgplicht voor de voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeenten en de verantwoordelijkheid van de bevoegde gezagsorganen voor het in stand houden van de schoolgebouwen en de mogelijkheden voor lokaal maatwerk.

Uitgever(s): Sdu Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Seakle Satter
Gertjan van Midden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
beleidsondersteuning
gemeentelijk beleid
onderwijs
overheidsbeleid
wet- en regelgeving