Visie & Beleidsplein

Brancherapport welzijn & sport 2001, een eerste proeve

(2001). Brancherapport welzijn & sport 2001, een eerste proeve. Den Haag: Ministerie van VWS.

Dit rapport bestrijkt een viertal terreinen te weten welzijn, jeugd, sport en verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen. Het brancherapport beoogt op termijn een beeld in feiten en cijfers te geven van de huidige stand van zaken op de beschreven terreinen. Deze eerste proeve bevat een presentatie van de genoemde terreinen; de organisatorische context waarbinnen de maatschappelijke activiteiten plaatsvinden; een overzicht van mogelijk te rapporteren feiten en cijfers en een eerste analyse van enkele knelpunten in de informatievoorziening. In overleg met belanghebbende partijen zal dit deelrapport verder worden uitgebouwd.

Uitgever(s): Ministerie van VWS,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

brancherapporten
jeugd
sport (algemeen)
welzijn