Visie & Beleidsplein

Gemeenten in beweging

onderzoek naar de positionering van sport in de gemeentelijke coalitieakkoorden 2014-2018

NOC*NSF (2014). Gemeenten in beweging: onderzoek naar de positionering van sport in de gemeentelijke coalitieakkoorden 2014-2018. Arnhem: NOC*NSF.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 heeft NOC*NSF i.s.m. sportbonden, Sportkracht12 en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een generieke Sportcampagne en in 35 gemeenten een maatwerkcampagne gevoerd onder de vlag van het Sportcampagne TeamNL. In deze evaluatie komen een aantal bevindingen naar voren over de effectiviteit van deze Sportcampagne en aanbevelingen voor de organisatie van het Sportcampagne TeamNL richting komende provinciale, landelijke en gemeenteraadsverkiezingen. De evaluatie bestaat uit 3 delen: 1) Analyse coalitieakkoorden 2) Benchmark: verloop Sportcampagne 3) Samenwerking Sportcampagne TeamNL De Sportcampagne concentreerde zich rondom een vijftal speerpunten, te weten: - Focus in sport- en accommodatiebeleid - Bevorder samenwerking op buurtniveau - Maak sport vast onderdeel van integrale buurtaanpak - Bevorder ontwikkeling van open clubs - Bied talent de kans om te excelleren Bij analyse van de coalitieakkoorden van 67 gemeenten krijgt met name het accommodatiebeleid (als van oudsher) een grote rol toebedeeld. Zowel in meer traditionele zin (onderhoud en aanleg van accommodaties) als in meer moderne zin; er is meer aandacht voor (buiten)sport bij de inrichting van de openbare ruimte en aandacht voor het clusteren van (sport)accommodaties. Vaak ligt hier een onderhouds-efficiencyslag aan ten grondslag. Ook het multifunctioneel en multidisciplinair gebruik van sportaccommodaties krijgt steeds meer aandacht. Met name samenwerking met onderwijs en zorg staat hierbij centraal. Steeds minder hoort een accommodatie aan één sportclub of alleen aan de sport toe. Daarnaast is ook het betrekken van sport in de buurtaanpak een punt dat tot veel beleidsvoornemens in de nieuwe gemeentebesturen heeft geleid. Verreweg de grootste component hieraan is het gewenste beleidsvoornemen 'Stimuleer dwarsverbanden met sport'. Sport wordt in veel coalities niet meer puur als sport op zichzelf gezien, maar wordt in combinatie gebracht met: - Zorg & Welzijn (31% van de dwarsverbanden) - Participatie (25%) - Onderwijs (25%) - Economie/Toerisme (7,5%) - Ruimtelijke Ordening (6%) - Veiligheid (5%) Impliciet lijkt de sport de oplossing te zijn voor uitdagingen op andere beleidsterreinen, maar veelal blijft onduidelijk wat de sport met deze samenwerking wint. Hoewel de voorbeelden legio zijn, ontbreekt vaak ook nog een concrete invulling. Met name op het gebied van de decentralisaties liggen er nog geen goed doorwerkte plannen die sport kunnen integreren met thema's als participatie, zorg en welzijn. Dit vraagt ook een actieve houding van de sport om haar rol in deze aanpalende thema's voor de komende jaren te verankeren.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Gemeenten in beweging : onderzoek naar de positionering van sport in de gemeentelijke coalitieakkoorden 2014-2018

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
coalitieakkoord
gemeentelijk beleid
gemeenten
onderzoeken
scripties
sportbeleid