Visie & Beleidsplein

Buurtsportcoaches van start!

nulmeting buurtsportcoaches in de gemeente Rotterdam

Leijenhorst, M., Daalder, N., & Hilhorst, J. (2014). Buurtsportcoaches van start!: nulmeting buurtsportcoaches in de gemeente Rotterdam. Ede: Kennispraktijk.

Vanuit de Brede impuls combinatiefuncties is door diverse partijen in Rotterdam vanaf het najaar 2012 tot begin 2014 in totaal voor 32,3 fte aan buurtsportcoaches aangesteld. Kennispraktijk heeft in Rotterdam een nulmeting buurtsportcoaches uitgevoerd. Hierbij ligt de nadruk op het in kaart brengen van de situatie bij de start van de aanstelling van de buurtsportcoaches. Het gaat vooralsnog niet om ervaren resultaten en effecten. De nulmeting is uitgevoerd middels online vragenlijsten en verdiepende interviews, bij zowel buurtsportcoaches zelf als bij hun maatschappelijke partners. Uit de nulmeting blijkt dat de meeste buurtsportcoaches in een specifieke wijk met specifieke doelgroepen werken. Dit maakt dat de beginsituaties van de buurtsportcoaches sterk van elkaar kunnen verschillen. De buurtsportcoaches werken naast de sportsector vooral samen met organisaties uit de sectoren onderwijs, welzijn en (jeugd)zorg. Er zijn verschillende doelen waar de buurtsportcoaches op worden ingezet. De belangrijkste doelen bleken: verbeteren van beweeggedrag/gezonde leefstijl, sportdeelname en sociale cohesie en maatschappelijke participatie van Rotterdammers. De buurtsportcoaches zien het leggen of verbeteren van samenwerkingsverbanden, coördineren, organiseren en plannen van activiteitenaanbod voornamelijk als hun taak. Volgens de buurtsportcoaches en betrokken partijen zijn vaardigheden om zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau te communiceren noodzakelijk om de beoogde effecten te bereiken. Een belangrijk kenmerk van de Rotterdamse aanpak is dat er grote verschillen in doelen, functieprofielen en startsituaties van buurtsportcoaches zijn, doordat de aanvragen vanuit uiteenlopende partners worden gedaan.

Uitgever(s): Kennispraktijk,

Download(s)

Buurtsportcoaches van start! : nulmeting buurtsportcoaches in de gemeente Rotterdam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marja Leijenhorst
Nathalie Daalder
Jarno Hilhorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
gemeenten