Visie & Beleidsplein

Samenwerken in de wijksportclub

een kwalitatief onderzoek naar interorganisatorische samenwerkingen en de rol van een verbinder binnen de uitvoering van sportstimuleringsbeleid in Arnhem

Hullegie, L.W.M. (2012). Samenwerken in de wijksportclub: een kwalitatief onderzoek naar interorganisatorische samenwerkingen en de rol van een verbinder binnen de uitvoering van sportstimuleringsbeleid in Arnhem. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Dit onderzoek biedt inzichten in de betekenisgeving van betrokkenen aan interorganisatorische samenwerking en rol van een verbinder in de uitvoering van sportstimuleringsbeleid in Arnhem. In het behalen van de doelstelling - 75% sportparticipatie - stuurt de Nederlandse overheid via beleid aan op lokale samenwerkingen. Er wordt ingezet op verbindingen tussen enerzijds de sportsector - sportverenigingen - en anderzijds kinderopvang, welzijnsorganisaties en bedrijfsleven. Met deze interorganisatorische samenwerkingen is er sprake van interactie in samenlevingsdriehoek waarin interactie plaatsvindt tussen staat, markt en civiele samenleving. Het Sportpunt Klarendal slaat de brug tussen de verschillende sferen als het gaat om de uitvoering van sportstimuleringsbeleid door een integrale aanpak in de wijk. In dit onderzoek wordt de betekenisgeving van betrokkenen bij het Sportpunt Klarendal in deze interactie bij interorganisatorische samenwerking inzichtelijk gemaakt. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de rol van een verbinder tussen deze sferen. In dit onderzoek is er een embedded single casestudy verricht, het Sportpunt Klarendal vormde hierin de centrale case. Naast een literatuurstudie zijn er 15 semigestructureerde diepte-interviews en documentenanalyses verricht. De verkregen data is geanalyseerd aan de hand van het concept betekenisgeving van Weick (1995) en de drie perspectieven van Martin en Frost (1999).  

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Samenwerken in de wijksportclub : een kwalitatief onderzoek naar interorganisatorische samenwerkingen en de rol van een verbinder binnen de uitvoering van sportstimuleringsbeleid in Arnhem

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

L.W.M. Hullegie

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
sport en bewegen in de buurt
sportstimulering
sportverenigingen
wijkaanpak
wijkaanpak