Visie & Beleidsplein

Combinatiefuncties; de brug tussen opvang en onderwijs?

een tussentijdse beleidsevaluatie van de pilot combinatiefuncties opvang/onderwijs

Eilers, R. (2011). Combinatiefuncties; de brug tussen opvang en onderwijs?: een tussentijdse beleidsevaluatie van de pilot combinatiefuncties opvang/onderwijs. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre worden de doelstellingen van de pilot combinatiefuncties opvang/onderwijs gehaald en welke factoren zijn daarop van invloed? 

Geconcludeerd kan worden dat de doelstellingen van de pilot deels gehaald worden; een combinatiefunctie vormt een aantrekkelijk contract, maar zorgt nog niet voor een structurele verbetering van de samenhang tussen scholen en bso organisaties. Hoewel medewerkers van de school en bso tevreden zijn met de combinatiefunctie, ligt de meerwaarde nu meer bij het hebben van een paar extra handjes in de klas en een bekend gezicht op de school en de bso, dan het verhogen van de samenhang. Enkel op drie van de twaalf locaties is de combinatiefunctionaris ingezet om de samenhang tussen school en bso te vergroten door de aanpak en werkwijze van de school en bso op elkaar af te stemmen.

Factoren die een verklaring vormen voor de lage mate van samenwerking zijn de structuur waarop de opvang en het onderwijs geregeld zijn, de communicatie, duidelijke visie en gelijkheid en respect voor elkaars werkveld. Directies lijken hierin een belangrijke rol te spelen; zij moeten eerst het belang of de meerwaarde van samenhang inzien en hierop aansturen alvorens daar naartoe gewerkt zal worden. Tot slot vormt de huisvesting onder één dak een belangrijke factor. Hierdoor komen medewerkers elkaar vaker tegen en vormt dit een aanleiding voor contact en overleg.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Combinatiefuncties; de brug tussen opvang en onderwijs? : een tussentijdse beleidsevaluatie van de pilot combinatiefuncties opvang/onderwijs

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roos Eilers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buitenschoolse opvang
combinatiefunctionarissen
onderwijs
opvang
samenwerking
scripties