Visie & Beleidsplein

Samenwerking tussen woningcorporaties en sport in de wijk

Bolt, C., L'abée, D., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Samenwerking tussen woningcorporaties en sport in de wijk.

Frontliners van de corporaties in de wijk: huismeesters, conciërges, buurt-, complex- en wijkbeheerders houden zich in de breedste zin van het woord bezig met wonen en leefbaarheid. Op 23 april waren zij voor de laatste keer bijeen tijdens de Dag van de Huismeester om te vieren dat het vak van huismeester is geprofessionaliseerd en stevig op de kaart staat. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) verzorgde een workshop over hoe sport en bewegen kan bijdragen aan een leefbare en veilige buurt.

In de workshop sparden huismeesters en adviseurs van NISB over samenwerking tussen woningbouwcorporaties en sportorganisaties om de kracht van sport zoveel mogelijk te benutten in de wijk. Er zijn verschillende motieven om sport en bewegen bewust in te zetten in de wijk. Deze zijn ook bruikbaar voor woningbouwcorporaties. Sport en bewegen draagt tenslotte bij aan een betere leefbaarheid in de buurt, zorgt voor meer betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving, verbetert het imago van de wijk en beïnvloedt positief de waarde van vastgoed. Argumenten voor woningbouwcorporaties om sport en bewegen een doelbewuste plek te geven in de buurt. In de workshop reikte NISB ideeën, voorbeelden, inspiratie en concrete handvatten aan om sport en bewegen in te zetten als middel voor maatschappelijke doelstellingen in een wijk.

Mensen uitdagen en samenbrengen

NISB stipte het fenomeen beweegvriendelijk omgeving aan. Een beweegvriendelijke omgeving bestaat niet alleen uit sport- en beweegactiviteiten. Een aantrekkelijke, schone en veilige omgeving is eveneens onderdeel. Het is een openbare ruimte die mensen uitdaagt om te sporten en te bewegen. Bijvoorbeeld met hardlooproutes, skatebanen, parken, speelbossen, beweegtuinen voor ouderen en (gezonde) schoolpleinen. Het is dus belangrijk dat er op deze plekken ook georganiseerde sport- en beweegactiviteiten zijn. Door bijvoorbeeld sport en bewegen op te nemen in laagdrempelige activiteiten in de buurt en een rol en plek te geven bij de in de wijk aanwezige basisvoorzieningen. Door te zorgen voor ontmoetingsplaatsen in de wijk, waar jong en oud uitgedaagd worden om te bewegen.

Sport en bewegen zorgt door ontmoeting en vrijwilligerswerk voor sociale binding en participatie in de wijk/buurt. De laagdrempeligheid van sporten en bewegen is daarbij een groot voordeel. Zo blijven oudere mensen participeren en sociaal actief door vrijwilligerswerk en deelname aan beweegactiviteiten. Jongeren die taken en bevoegdheden krijgen op de sportvereniging, voelen zich vaak verantwoordelijk en betrokken. Sport en bewegen brengt verschillende generaties met verschillende achtergronden en persoonlijke situaties bij elkaar.

Corporaties trekken zich terug op kerntaak

Deze plekken in wijken en buurten zijn ook het domein van corporaties en niet te vergeten buurtbewoners. Beide spelen een rol in het succes van een wijk of buurt.

 

“Ik zou graag een voetbaltoernooi willen organiseren in mijn wijk, maar de opbouwwerker waar ik vroeger contact mee had en die dat soort activiteiten deed, is wegbezuinigd. Ik heb geen tijd en budget om het zelf te organiseren.” (wijkmanager Ymere).

Uit de workshop bleek dat corporaties in randstedelijke gebieden in het verleden hebben geïnvesteerd in het organiseren van activiteiten met en voor wijkbewoners. Dat varieerde van prikacties (schoonmaken), het organiseren van buurtcafés (ontmoeting) tot het organiseren van sportactiviteiten (beweging). Die tijd lijkt voorbij. Corporaties trekken zich terug op hun kerntaak: beheer en onderhoud van hun wooneenheden.

Buurtsportcoach betrekken

Toch zijn er nog corporaties die juist wel investeren in het sociale domein. Hier zijn nog potjes voor wijkbeheerders om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Dat doen ze door het gesprek aan te gaan met bewoners en hen zelf verantwoordelijk te maken voor bijvoorbeeld het schoonhouden van de portieken. Ook zijn er voorbeelden van corporaties die samenwerken met zorginstanties. Mensen met een beperking gaan met huismeesters de wijk in om vuil te prikken. Gelukkig zien zij meer mogelijkheden om de kracht van sport te benutten voor diverse doelgroepen. De deelnemers in de workshop gaven aan contact te gaan leggen met de gemeente, afdeling sport. Hier informeren zij naar de inzet van een buurtsportcoach. In bijna alle gemeenten is een buurtsportcoach actief. Niet alle buurtsportcoaches hebben dezelfde opdracht, maar het in beweging krijgen van buurtbewoners is ook een uitdaging voor hen.

“Ik ga met nuttige handvatten naar huis en ga zeker kennismaken met de buurtsportcoach die in ‘mijn’ wijk actief is.” Fatima (wijkbeheerder Rochdale)

Dag Huismeester is de organisatie die de ontwikkeling van het huismeestersvak op alle fronten volgt, professionaliseert en profileert. Onder deze paraplu bevinden zich - onder andere - het Platform Wijkbeheer Woningcorporaties, de Dag van de Huismeester en alle events gericht op het uitwisselen van ervaringen, het vergaren van kennis en op alle activiteiten die met het vak ‘huismeester’ te maken hebben.

Meer informatie

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chienette Bolt
Dayenne L'abée
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
buurtsportcoaches
wijkaanpak
woningcorporaties