Visie & Beleidsplein

Mogelijkheden om aan banenafspraak te voldoen uitgebreid

Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) (2015). Mogelijkheden om aan banenafspraak te voldoen uitgebreid.

Diverse organisaties in de sport zijn al bezig met het inrichten van werkplekken voor mensen met een beperking. In het Sociaal akkoord is dan ook vastgelegd dat er tussen nu en 2026 in de marktsector 100.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. In de overheidssector moeten de komende tien jaar 25.000 banen voor dezelfde doelgroep worden gecreëerd. Om te kunnen vaststellen in hoeverre de afspraken worden nageleefd, is vorig jaar een nulmeting uitgevoerd om de groei van het aantal nieuwe banen te kunnen berekenen. In 2016 controleert het kabinet of de afgesproken extra banen over 2015 zijn gehaald. Is dat niet het geval, dan treedt de quotumregeling in werking. In dat geval bedraagt de quotumheffing 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats.

Doelgroepregister

Mensen met een ziekte of handicap kunnen nu zelf een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Blijkt hieruit dat ze door ziekte of handicap niet het minimumloon kunnen verdienen, dan krijgen ze een zogenaamde Indicatie banenafspraak en worden ze opgenomen in het doelgroepregister. Dit register wordt daardoor naar verwachting sneller gevuld. Dit is gunstig voor werkgevers die mensen in dienst willen nemen die onder de banenafspraak vallen. Als werkgever kunt u bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer is opgenomen in het doelgroepregister. Zo weet u zeker of de kandidaat meetelt voor de banenafspraak. In het doelgroepregister zijn de gegevens opgenomen van mensen in de Wajong die kunnen werken, mensen die een indicatie hebben op grond van de Wet sociale werkvoorziening, met een WSW-indicatie, mensen met een Wiw (Wet inschakeling werkzoekenden)- of instroom-doorstroom (id)-baan (gesubsidieerde banen) en mensen die onder de Participatiewet vallen. U kunt in het doelgroepregister niet zoeken naar kandidaten. Zoekt u een kandidaat voor een vacature, dan kunt u hiervoor terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio.

Inspiratie

Bent u werkgever in de sport en heeft u meer dan 25 werknemers in dienst, dan geldt ook voor uw organisatie de banenafspraak. Maar hoe brengt u een goede match tot stand? Wellicht kunnen de voorbeelden in het boek 'Honderdduizend banen' u op weg helpen. Het boek bevat twintig bijzondere en inspirerende voorbeelden van mensen met een beperking die aan de slag zijn bij een gewoon bedrijf. Dit boek is tot stand komen in samenwerking met werkgeversvereniging AWVN, werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak, uitzendkoepel ABU, SW-koepel Cedris en OVAL, de brancheorganisatie van o.a. re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. 'Honderdduizend banen' is verkrijgbaar via www.opnaarde100000banen.nl en bij de (online) boekhandel.

Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bedrijfsleven
mensen met een beperking
organisaties
werkgevers
werknemers