Visie & Beleidsplein

‘Open Clubs’ zijn gezonder dan traditionele sportclubs

Schotanus, F., & NOC*NSF (2016). ‘Open Clubs’ zijn gezonder dan traditionele sportclubs. Sport & Strategie online.

De Sportaanbieders Monitor (voorheen: Verenigingsmonitor) is een monitor die tweejaarlijks aan een representatieve groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd en die wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights, in opdracht van NOC*NSF. Alle onderwerpen die van belang zijn voor een club of vereniging komen hierin aan bod. Aan het onderzoek hebben dit keer 428 ‘sportaanbieders’ (meerendeel sportverenigingen) deelgenomen. Het werven en behouden van leden en vrijwilligers, sporttechnische zaken en financiën zijn net als twee jaar geleden veruit de belangrijkste thema’s.

Groeiambities

Ondanks de zorgen over ledenwerving en –behoud laten de overall cijfers een positieve ontwikkeling zien: bij 9% van de ondervraagde clubs is het ledenaantal toegenomen en het aantal clubs dat kampt met ledenverlies is licht afgenomen. Bijna alle clubs, 90 % om precies te zijn, wil net als in het vorige onderzoek in 2012 graag doorgroeien. Slechts 6% van de ondervraagde verenigingen heeft die ambitie niet. 

Bron: Sportaanbiedersmonitor 2015

Die positieve ontwikkeling is mogelijk te danken aan het feit dat clubs meer samenwerken met andere sportclubs (een stijging van 10% ten opzichte van 2012). Ook wordt er meer samengewerkt met niet-sportorganisaties, zoals scholen, wijk- en buurtorganisaties en zorginstellingen. NOC*NSF is een warm pleitbezorger van deze Open Club-gedachte, waarbij sportclubs zich openstellen voor dit soort partners van buitenaf.

Bron: Sportaanbiedersmonitor 2015

Zorgen

De grootste zorgen hebben clubs op financieel gebied: de stijgende kosten, gebrek aan sponsors en minder subsidies. Hierdoor zien veel clubs zich genoodzaakt de contributie te verhogen. Volgens de opstellers van het rapport hebben sportclubs die het goed doen op het gebied van ledenwerving en –behoud, de zaken op het gebied van het sportkader (trainers en begeleiders), beleid, financiën en diversiteit in het sportaanbod vaak beter op orde dan clubs die moeite hebben met het werven en behouden van leden. Die diversiteit in het sportaanbod bestaat onder andere uit het aanbieden van nieuwe sportactiviteiten (ook voor specifieke doelgroepen) en flexibele lidmaatschapsvormen. Ook profileren deze sportclubs zich vaker als Open Club. Daar staat echter tegenover dat ze vaker ruimte te kort komen in hun accommodatie.  

Foto: Youtube / Meerdanvoetbal

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Friso Schotanus
NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
ledenbinding
ledenwerving
monitors
sportverenigingen
trends