Visie & Beleidsplein

'De sterkste wint, dat is voetbal'

een kwalitatief onderzoek naar de normalisering van het gebruik van agressie onder jongeren op de Nederlandse voetbalvelden

Homan, K. (2015). 'De sterkste wint, dat is voetbal': een kwalitatief onderzoek naar de normalisering van het gebruik van agressie onder jongeren op de Nederlandse voetbalvelden. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke situaties van agressief gedrag doen zich voor op en rondom de voetbalvelden, en hoe is dit te begrijpen vanuit de context van de sportvereniging? In het onderzoek is gebruiktgemaakt van zowel observaties als interviews om tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen. De resultaten zijn aan de hand van drie verschillende deelvragen gepresenteerd. De resultaten zijn geanalyseerd aan de hand van drie concepten van Bourdieu: veld, position-taking en habitus. De drie concepten maken het mogelijk om het verschijnsel agressie te bestuderen binnen het specifieke veld - de vereniging - waarbinnen het plaatsvindt. Uit het onderzoek zal blijken hoe sterk de beoordeling van agressie op de velden afhangt van de gehanteerde normen waarmee er betekenis aan het gedrag wordt gegeven. Het onderzoek laat zien hoe deze betekenissen op paradoxale wijze tot stand komen. Zowel spelers als coaches blijken zowel verbaal als fysiek agressief gedrag - dat zich buiten de formele regels van het spel om afspeelt - veelvuldig te legitimeren vanuit het belang van de winst. Er zal blijken hoe de sociale omgeving - binnen de voetbalvereniging - een grote rol vervult bij de totstandkoming van normalisering van het gebruik van agressie als legitiem middel binnen de lijnen van het speelveld. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

'De sterkste wint, dat is voetbal' : een kwalitatief onderzoek naar de normalisering van het gebruik van agressie onder jongeren op de Nederlandse voetbalvelden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kriste Homan

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

agressie
geweld
jongeren
normen en waarden
scripties
sportverenigingen
voetbal