Visie & Beleidsplein

Sportbeleid in Gennep – financiën

rekenkameronderzoek naar de relatie tussen het sportbeleid en de financiële inspanningen van de gemeente Gennep

Romijn, D., & Hoekman, R. (2015). Sportbeleid in Gennep – financiën: rekenkameronderzoek naar de relatie tussen het sportbeleid en de financiële inspanningen van de gemeente Gennep. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de Rekenkamercommissie Gennep heeft het Mulier Instituut een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar de financiële component van het sportbeleid van de gemeente Gennep met uitzondering van subsidies bedoeld voor sportstimulering. Deze zijn aan de orde gesteld in het Rekenkameronderzoek ‘Sportbeleid in Gennep’ (Hoekman & Verhoofstad, 2015) waar het huidige rekenkameronderzoek een vervolg op is. De volgende drie onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek: (1). In hoeverre is er inzicht in tariefstelling en dekkingspercentages van gemeentelijke sportaccommodaties en wat zijn de verschillen hierin tussen typen sportaccommodaties en hoe verhoudt dit zich tot de geprivatiseerde sportaccommodaties?; (2). In hoeverre sluiten de waargenomen verschillen in tariefstelling en dekkingspercentages van sportaccommodaties aan bij de doelen uit het sportbeleid?; (3). In welke mate vormen tarieven een sturingsinstrument voor het realiseren van de doelstellingen uit de sportnota? Op basis van documentanalyse, financiële analyses en interviews wordt in deze rapportage antwoord gegeven op deze onderzoeksvragen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sportbeleid in Gennep – financiën : rekenkameronderzoek naar de relatie tussen het sportbeleid en de financiële inspanningen van de gemeente Gennep

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
financiering
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur