Visie & Beleidsplein

Golf en milieu

milieu-effectenonderzoek van de golfbaan 'De Wouwse Plantage'

Boerma, H., Schetselaar, E., Smorenburg, M., & Verburg, I. (1988). Golf en milieu: milieu-effectenonderzoek van de golfbaan 'De Wouwse Plantage'. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Interfakultaire Vakgroep Milieukunde, Biologiewinkel.

In het voorjaar van 1988 is onderzoek gedaan naar de milieu-effecten van de aanleg en het beheer van de golfbaan 'Wouwse Plantage' in Noord-Brabant. Deze golfbaan bevindt zich op voedselarme zandgrond aan de rand van het natuurgebied 'De Wouwse Plantage'. Gebleken is dat het landschap ingrijpend veranderd is. De milieu-effecten die uit het onderzoek naar voren komen zijn: eutrofiëring van het oppervlaktewater, bodemverdichting, de vestiging van cultuurvolgers (vogels), de egalisatie van het microreliëf, een afname in de soortenrijkdom van korstmossen en verstoring van het bodemprofiel. Aan de hand van deze onderzochte effecten is een voorspelling gedaan omtrent de geplande uitbreiding van twee speelbanen in het relatief ongerepte heidebosperceel naast de golfbaan. Tot slot dient te worden opgemerkt dat de gegevens die dit onderzoek heeft opgeleverd van toepassing kunnen zijn op andere op voedselarme zandgrond aangelegde golfbanen.

Uitgever(s): Rijksuniversiteit Utrecht, Interfakultaire Vakgroep Milieukunde, Biologiewinkel,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

H. Boerma
E. Schetselaar
M. Smorenburg
I. Verburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
effectmeting
golf
milieu
sportaccommodaties